Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 31 ข้อมูล

โครงการอบรมสมุดเบาใจ สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ

โครงการอบรมสมุดเบาใจสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นกระบวนการกิจกรรมเตรียมความพร้อมและส่งเสริมสุขภาพรูปแบบในเชิงป้องกันก่อนที่จะถึงเวลาวิกฤตสุดท้ายของชีวิต เพื่อให้ผู้ที่สมัครได้รับการเกื้อกูลให้ได้มีโอกาสในการสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำ Advance care plan หรือ Living will โดยใช้สมุดเบาใจเป็นเครื่องมือและผู้สูงอายุนำความรู้ที่ได้นั้น กลับไปพูดคุยกับครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธภาพทัศนศติที่ดีต่อการเตรียมพร้อมสำหรับความตายและการดูแลตนเองและครอบครัวในระยะท้ายของชีวิต

โครงการอบรมศิลปะนิทานภาพ ชีวิตและความตาย

โครงการอบรมศิลปะนิทานภาพชีวิตและความตาย เป็นกิจกรรมภายใต้แนวคิดชุมชนกรุณา โดยมีจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมสำหรับคนในครอบครัวให้ได้สื่อสารกัน เพื่อเข้าใจทัศนคติต่อชีวิตและความตาย อีกทั้งได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีและนำไปสู่การดูแลซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีในช่วงท้ายของชีวิต ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ เช่น การแต่งนิทาน วาดภาพสีน้ำ และการพูดคุยถึงเรื่องราวชีวิตและความตายผ่านตัวละครในนิทาน

คู่มือหลักสูตรการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย

การที่บุคคลจะเข้าถึงการอยู่ดีและตายดีนั้น แม้จะเป็นเรื่องเฉพาะตน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การดูแลวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญมากและจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับทั้งคนในครอบครัว แพทย์ พยาบาล เภสัชกร รวมถึงผู้ที่รับจ้างดูแล คู่มือหลักสูตรการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับผู้ดูแลและนักบริบาลชุดนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการเผยแพร่แนวทางในการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะท้ายให้มีคุณภาพที่ดีและจากไปด้วยดี รวมถึงช่วยให้ครอบครัวเข้าใจยอมรับความพลัดพรากสูญเสียที่เกิดขึ้นได้

แนวคิดชุมชนกรุณา หลักสูตรและเอกสารประกอบการอบรม

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและจากไปอย่างสงบ เราไม่อาจฝากภาระการดูแลที่สำคัญเช่นนี้ไว้เฉพาะแต่เพียงบุคลากรสุขภาพเท่านั้น การดูแลชีวิตช่วงท้ายเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ควรยื่นมือเข้าช่วยเหลือตามศักยภาพและความถนัด ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นสมาชิกในครอบครัว ญาติมิตร หรือกลุ่มสัมคมต่างๆ หลักสูตรอบรมชุมชนกรุณาเล่มนี้ มีเนื้อหาในการสร้างสรรค์ชุมชนกรุณา เริ่มจากความหมายของความกรุณา เพื่อสร้างการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน

ชุมชนกรุณาเชียงใหม่

ชุมชนกรุณา จ.เชียงใหม่ มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล และชุมชน ที่เปิดพื้นที่เรียนรู้เรื่องการอยู่ดีและตายดีเครื่องมือการเรียนรู้ของกลุ่ม Peaceful Death เช่น สมุดเบาใจ เกมไพ่ไขชีวิต ไพ่ฤดูฝน เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย การวางแผนดูแลล่วงหน้า อันช่วยสนับสนุนการดูแลสุขภาพช่วงท้ายอย่างมีคุณภาพ ติดตามการทำงานของชุมชนกรุณาเชียงใหม่ ได้ผ่านเพจ ชุมชนกรุณาขะไจ๋ http://facebook.com/compassioncommuni... วีดีโอชุดนี้ เป็นหนึ่งในวีดีโอซีรีย์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณา Compassionate Communities สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลิตโดย ATMOSFILM PRODUCTION

ชุมชนกรุณาลำปาง

ชุมชนกรุณา ลำปาง เกิดจากการรวมตัวของจิตอาสาหลากหลายสาขาอาชีพและความถนัด มาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อผู้ป่วยและญาติ ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์สิ่งของ เล่านิทาน ปลูกไม้ประดับ หรือกระบวนการพูดคุยผ่านเกมไพ่ เพื่อคลายทุกข์ ความกังวลใจของผู้ป่วยและญาติ กลุ่มก้อนจิตอาสาที่รวมตัวกันสร้างสรรค์งาน เป็นชุมชนกรุณาที่เกื้อกูลกันด้วยการลงมือทำ สู่การดูแลผู้ป่วยและความสูญเสียในชุมชนอย่างเข้มแข็งและมีส่วนร่วม ติดตามการทำงานของชุมชนกรุณาขะไจ๋ ได้ที่ http://facebook.com/compassioncommuni... วีดีโอชุดนี้ เป็นหนึ่งในวีดีโอซีรีย์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณา Compassionate Communities สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลิตโดย ATMOSFILM PRODUCTION

การดูแลแบบประคับประคองในชุมชน: ชุมชนกรุณาเชียงราย

ชุมชนกรุณา อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย นำเสนอความสำคัญของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดยเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีต่อการดูแลแบบประคับประคองและการวางแผนล่วงหน้า ติดตามการทำงานของชุมชนกรุณาเชียงรายได้ที่ http://facebook.com/compassioncommuni... วีดีโอชุดนี้ เป็นหนึ่งในวีดีโอซีรีย์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณา Compassionate Communities สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลิตโดย ATMOSFILM PRODUCTION

สมุดเบาใจ

สมุดเบาใจฉบับนี้คือรูปแบบหนึ่งของเอกสารแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับ สุขภาพช่วงสุดท้าย และการตายดี เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Advance Directive หรือ Living will ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 สมุดเบาใจเป็นเครื่องมือช่วยสํารวจความต้องการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เมื่อท่านเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิต ทั้งยังช่วยวางแผนและสื่อสารความต้องการของท่านให้ครอบครัวและทีมสุขภาพได้รับรู้ พวกเขาจะได้ไม่ต้องเดาใจในกรณีที่ท่านประสบภาวะวิกฤตในช่วงสุดท้าย อีกทั้งยังช่วยลดข้อขัดแย้งในหมู่ญาติและทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาดูแลอีกด้วย สมุดเบาใจจะให้ความรู้ในประเด็นการดูแลสุขภาพช่วงสุดท้ายและวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้า การดูแลความสุขสบาย การเลือกผู้แทนการตัดสินใจด้านสุขภาพ การจัดการร่างกายและงานศพ เพียงทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ หรือเติมคำในช่องว่าง จากนั้น ลงลายเซ็นกำกับในตอนท้ายของสมุด ก็จะได้เอกสารต้นฉบับ สำหรับสื่อสารเจตนาของท่าน เพื่อให้ท่านเบาใจไปเปราะหนึ่ง

สันติภาวัน สถานพำนักพระภิกษุอาพาธระยะท้าย

เมื่อพระภิกษุป่วยระยะท้าย ปัญหาหนึ่งที่ท่านพบบ่อยๆ คือ วัดหลายแห่งไม่มีพระพร้อมเป็นผู้ดูแล พระภิกษุหลายรูปไม่ได้รับการดูแลที่ดีเท่าที่ควร มิฉะนั้นอาจต้องพักที่โรงพยาบาล ซึ่งอาจไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุดในการอยู่ในสมณเพศ​ มิฉะนั้นอาจต้องกลับบ้านให้ญาติดูแล ซึ่งเสี่ยงต่อการผิดพระวินัย พระภิกษุหลายรูปจึงอาจต้องลาสิกขาเพียงเพราะป่วยเรื้อรังหรือระยะท้าย ไม่สามารถละสังขารได้ในผ้ากาสาวพัตร สันติภาวัน สถานพำนักพระภิกษุอาพาธระยะท้ายจึงเกิดขึ้น โดยมีพระสงฆ์และทีมจิตอาสาช่วยผู้ดูแลอำนวยความสะดวก เพื่อให้ท่านได้ใช้ชีวิตช่วงท้ายพิจารณาความเป็นจริงของชีวิต และละสังขารอย่างสงบ ตามอุดมคติของพระพุทธศาสนา วีดีโอชุดนี้ เป็นหนึ่งในวีดีโอซีรีย์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณา Compassionate Communities สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ผลิตโดย ATMOSFILM PRODUCTION"

เกมไพ่ไขชีวิต - ชุมชนกรุณา

เพราะความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน เกมไพ่ไขชีวิต การ์ดเกมคำถามที่จะพาเราไปสำรวจความคิดของเรา เตือนใจและให้เราได้หวนคิดหาคำตอบกับบางเรื่องที่เราไม่ได้นึกถึง เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว เช่น ความตาย และ ความต้องการที่แท้จริงในชีวิตของเราทุกคน เพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติ รู้ถึงความปรารถนาที่แท้จริง  ใช้ชีวิตที่มีของเราอย่างมีคุณค่าและมีความพร้อมเมื่อความตายมาถึง  เกมไพ่ไขชีวิต คือเครื่องมือการสร้างบทสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย อย่างง่ายและสนุก

พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล - ชุมชนกรุณา

บางครั้งผู้ดูแลและครอบครัวไม่สามารถพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลได้ งานบริการ พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล จึงเข้ามามีบทบาทช่วยให้ผู้สูงอายุยังคงไปหาแพทย์ได้ตามนัด นี่คืองานบริการหนึ่ง ที่ช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัว ขณะเดียวกันก็ได้ฝึกฝนความกรุณาของผู้พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลอีกทาง วีดีโอชุดนี้ เป็นหนึ่งในวีดีโอซีรีย์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณา Compassionate Communities  สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ผลิตโดย ATMOSFILM PRODUCTION

ร้านเกื้อกูล รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก ชุมชนกรุณา

เมื่อการบริจาคเสื้อผ้าและการซื้อของมือสอง ช่วยพัฒนาการบริการสุขภาพในโรงพยาบาลได้ ร้านเกื้อกูล คือร้านขายเสื้อผ้าและของมือสอง ที่ช่วยระดมทุนเพื่อพัฒนางานดูแลแบบประคับประคอง นอกเหนือจากรายได้เข้ากองทุนพุทธรักษ์แล้ว ยังช่วยพัฒนางานอาสาและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลคุณภาพชีวิตช่วงท้ายในโรงพยาบาลและชุมชนด้วย วีดีโอชุดนี้ เป็นหนึ่งในวีดีโอซีรีย์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณา Compassionate Communities สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลิตโดย ATMOSFILM PRODUCTION