Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "unc" พบ 153 ข้อมูล

UNC ปี 3 ความก้าวหน้าจาก Workshop 1

โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สัง­คมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่Workshop ครั้งที่ 1 : เรียนรู้โจทย์สังคม-เติมทักษะการสร้างสรรค­์สื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559ณ. โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

UNC ปี 3 ความก้าวหน้าจาก Workshop 2

โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 : การออกแบบสื่อและการสื่อสาร...ร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้น่าอยู่ วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสพ มี สติ โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 คุณจะมั่นใจได้อย่างไร ว่าข่าวสารข้อมูลที่คุณติดตามในช่องทาง Social Media คือเรื่องจริง  เสพสื่ออย่างมีสติ  จะได้ไม่หลงเป็นเหยื่อข่าวลวง

check ก่อน Share โดย สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การโพสต์ภาพในวัยเด็กทาง Social Media  คุณว่าเหมาะสมหรือไม่ ? พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ควรคิดก่อนโพสต์และแชร์  เพื่อรักษาสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกัน

คิด Young โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความสนุกบนโลกออนไลน์ สร้างความทุกข์ให้ผู้อื่นหรือไม่ ? การสื่อสารและโพสต์ แชร์ เรื่องราว และรูปภาพต่าง ๆ ควรเคารพสิทธิของผู้อื่น มิใช่นำ Social Media มาเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งผู้อื่น

ชุมชนรับน้ำ จังหวัดอุทัยธานี โดย จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชุมชนรับน้ำ (เกาะเทโพ) จังหวัดอุทัยธานี เป็นชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี แต่คนทั่วไปในสังคมกลับไม่รับรู้ถึงปัญหาของชุมชนดังกล่าว กลุ่มจึงต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนปัญหาดังกล่าวให้คนทั่วไปได้รับรู้ ซึ่งอาจนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้

Ignore โดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัญหาการเพิกเฉยต่อการค้าประเวณีเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในสังคมไทย ไม่เว้นแม้แต่ในสถาบันการศึกษา เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และทัศนคติของคนในสังคม ทางกลุ่มจึงต้องการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อสื่อสารกับชุมชนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและอาจนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้

5 Senses สัมผัสบางกระเจ้า โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การพัฒนาเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวในบางกระเจ้าโดยใช้การออกแบบแอพพลิเคชั่นผสมผสานกับการออกแบบจุดสัมผัสท้องถิ่นด้วยการใช้หลักการสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย)

INFLUFAILURE โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

การใช้สื่อ social media อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการเลือกรับสื่อภายใน social media อย่างมีวิจารณญาณของวัยรุ่น(นักเรียน-นักศึกษา) ในการเสพสื่อจากสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน INFLUFAILURE คือเป็นผู้นำทางความคิดที่ล้มเหลว

เพจไฟเหลือง โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ถอดบทเรียนการทำงานกลุ่ม เชิงสร้างสรรค์ของเยาวชน ต่อ เพจไฟเหลือง สะท้อนความเข้าใจและลดความขัดแย้งด้านความคิดที่เห็นต่าง