Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "พลังสร้างสรรค์" พบ 855 ข้อมูล

โปสเตอร์ หนังสือสร้างสุขสมรรถนะเด็กสร้างได้

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้จัดทำ “หนังสือภาพ”  ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงปฐมวัย (แรกเกิด – 6 ปี) ให้มีสมรรถนะ หรือ Competency กระตุ้นการทำงานของสมองของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง 7 ด้าน คือ พัฒนาการด้านภาษา, พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา, พัฒนาการด้านจินตนาการและการสร้างสรรค์, พัฒนาการด้านอารมณ์, พัฒนาการด้านสังคม, พัฒนาการด้านจริยธรรม และพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย  

อ่านสร้างสุข เล่ม 26 - 1009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์ เล่ม 1

การอ่านเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ที่น่ามหัศจรรย์  โดยเฉพาะการอ่านวรรณกรรม ทั้งนวนิยายไทย นวนิยายต่างประเทศ จะช่วยสร้างทักษะการคิด และการเท่าทันอารมร์และการเรียนรู้ครอบคลุมในทุกมิติ เยาวชนอายุ 12-18 ปี  จึงควรหาวรรณกรรมเล่มโปรดไว้เป็นหนังสือคู่กาย อ่านสร้างสุขเล่มนี้คือคำตอบ !!!  

จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 45 เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2562

เนื้อหาในจุลสาร ศิลป์สร้างสุข ฉบับนี้ ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ เพื่อให้เด็ก ชุมชน และสังคม มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ด้วยกัน  เนื้อหาฉบับนี้ มีการพูดคุยกันในเรื่องกิจกรรม “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” โดยการลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้  มีการแสดงทัศนะการขับเคลื่อนวัฒนธรรม โดย อ. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และกวีซีไรต์ รวมทั้งการเสริมพัฒนการเด็กด้วยการปั้นดินศิลปะจากสิ่งรอบตัวภายในครอบครัวและชุมชน

3 ดีสร้างสุข ตอน ภูมิดีมีสุข

คลิปแอนิเมชั่น ชุด 3 ดีสร้างสุข ตอน ภูมิดีมีสุข ทุกวันนี้เด็กๆ จะเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคงแข็งแกร่ง จำเป็นที่ผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ คุณครูและผู้ใหญ่ใกล้ชิด จะต้องสร้างภูมิดีให้กับเด็กๆ ซึ่งคำว่าภูมิดีนี้ ไม่ได้หมายความเพียงแค่ภูมิปัญญาทางความรู้ แต่หมายถึงภูมิความรู้เท่าทันสื่อ เท่าทันสังคม เท่าทันตนเอง เด็กที่มีภูมิที่ดี จะช่วยคุ้มครองป้องกันให้เขาเติบโต ดำเนินชีวิตไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3 ดีสร้างสุข ตอน พื้นที่นี้ดีจัง

คลิปแอนิเมชั่น ตอน พื้นที่นี้ดีจัง เด็กๆ ต้องการพื้นที่ในการเติบโต พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสมดุล ผู้ใหญ่จำเป็นต้องเปิดพื้นที่ให้เด็ก ให้เขาได้มีพื้นที่ที่ปลอดภัย อิสระ สร้างสรรค์ พื้นที่ดีเกิดขึ้นได้ในทุกที่ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน วัด โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ พื้นที่ดีจะเกิดขึ้นได้ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์

3 ดีสร้างสุข ตอน สื่อดีสร้างได้

คลิปแอนิเมชั่นชุด 3 ดีสร้างสุข ตอน สื่อดีสร้างได้ ว่าด้วยเรื่องของสื่อที่แวดล้อมเด็กๆ ของเรา ทุกวันนี้ 'สื่อ' อาจไม่ได้มีความหมายแค่สื่อที่เราคุ้นเคยอย่างทีวี หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เท่านั้น แต่สื่อยังหมายถึงทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเด็กๆ ที่สามารถนำมาเป็นสื่อดี สื่อสร้างสรรค์ให้เด็กๆ เรียนรู้ได้ทั้งหมด สื่อดีสร้างได้ด้วยฝีมือคุณพ่อคุณแม่ คุณครู และผู้ใหญ่ที่แวดล้อมเด็กๆ ทุกคน

3 ดีสร้างสุข ตอน ปฐมวัยสร้างสุข

คลิปแอนนิเมชั่นชุด 3 ดีสร้างสุข ตอน ปฐมวัยสร้างสุข เนื้อหาเจาะลึกถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีความสุขด้วยหลักการ 3 ดี ได้แก่ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี หากคุณพ่อคุณแม่ และคุณครูเข้าใจถึงความหมายของ 3 ดี และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเด็กๆ ได้อย่างเหมาะสม จะช่วยทำให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีสุขภาวะครบทุกมิติ ทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญา

อ่านสร้างสุข 27 มหัศจรรย์ห้องสมุดเด็กปฐมวัย

อ่านสร้างสุข ฉบับที่ 27 เล่มนี้ ได้รวบรวมกระบวนการเรียนรู้ และคัดเลือกหนังสือ และกิจกรรมที่น่าสนใจที่เด็กเล็กและพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่สร้างสรรค์ที่เรียกว่า “ห้องสมุด”  สำหรับเด็กปฐมวัยแล้ว ห้องสมุดต้องเป็นพื้นที่เล่น และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน  เพราะนั่นคือ พื้นที่มหัศจรรย์ของพวกเขา

อ่านสร้างสุข เล่ม 26 - 1009 เล่ม วรรณกรรมเกื้อกูลโลก เกื้อกูลมนุษย์ เล่ม 2

อ่านสร้างสุขเล่มนี้  เป็นการรวบรวมวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมโลก จำนวน 1,009 เล่ม ที่แนะนำให้เด็กและเยาวชนอายุ 12-18 ปี ได้อ่าน  เพราะพบว่าพลังของวรรณกรรม ทำให้สมองของเยาวชนมีความสุข นำไปสู่พลังชีวิตที่มีความฉลาดทางอารมณ์ โดยคุณชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้นำการคัดสรรวรรณกรรมทุกเล่ม ด้วยความปรารถนาให้เด็กและเยาวชนได้บ่มเพาะความเกื้อกูลมนุษย์และโลกอย่างเติบโตและงดงาม  

อ่านสร้างสุข 22 การ์ตูนศิลปะทรงพลัง สร้างยอดนักอ่าน

อ่านสร้างสุข ฉบับนี้ เราจะมาเรียนรู้การอ่านของเด็กวัยการ์ตูน ซึ่งมีอายุก่อน 12 ปี มีคำกล่าวว่า  “ธรรมชาติของสมองจะรับ จดจำ มีความสุขจากภาพ” นั่นคือ เสน่ห์ของหนังสือการ์ตูน ที่สามารถดึงดูความสนใจของเด็กได้ด้วยภาพ สีสัน ทำให้เด็กเพลิดเพลินในการอ่าน และมีความสนุกกับการอ่าน  การ์ตูนจึงเป็นหนังสือทรงพลังที่กระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน

อ่านสร้างสุข 18 Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง

หนังสือ อ่านสร้างสุข 18 Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง มีเนื้อหาการสร้างเสริมเยาวชนสู่ยุวทูตการอ่าน ด้วยการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม  ไม่ว่าจะเป็น ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักสื่อสารรักการอ่าน กุญแจสำคัญในการเลือกหนังสือที่ควรอ่าน รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักอ่าน

365 กิจกรรมมหัศจรรย์ 3 ดี สื่อสร้างสุข

คู่มือรวบรวมกิจกรรมและสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย ให้คุณครูอนุบาลและผู้ดูแลเด็กสามารถนำไปประยุกต์สร้างกิจกรรมได้หลากหลาย ภายในเล่มแบ่งหมวดหมู่กิจกรรมและสื่อที่เหมาะกับการพัฒนาร่างกาย สังคม การอ่าน ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ และพิเศษด้วย 9 กิจกรรมตามรอยพ่อ ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 บูรณาการไปกับความรู้ด้านอื่น ๆ ได้อย่างสนุกและลงตัว