Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ปฐมวัย" พบ 134 ข้อมูล

3 ดีสร้างสุข ตอน ปฐมวัยสร้างสุข

คลิปแอนนิเมชั่นชุด 3 ดีสร้างสุข ตอน ปฐมวัยสร้างสุข เนื้อหาเจาะลึกถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีความสุขด้วยหลักการ 3 ดี ได้แก่ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี หากคุณพ่อคุณแม่ และคุณครูเข้าใจถึงความหมายของ 3 ดี และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเด็กๆ ได้อย่างเหมาะสม จะช่วยทำให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีสุขภาวะครบทุกมิติ ทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญา

อ่านสร้างสุข 27 มหัศจรรย์ห้องสมุดเด็กปฐมวัย

อ่านสร้างสุข ฉบับที่ 27 เล่มนี้ ได้รวบรวมกระบวนการเรียนรู้ และคัดเลือกหนังสือ และกิจกรรมที่น่าสนใจที่เด็กเล็กและพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่สร้างสรรค์ที่เรียกว่า “ห้องสมุด”  สำหรับเด็กปฐมวัยแล้ว ห้องสมุดต้องเป็นพื้นที่เล่น และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน  เพราะนั่นคือ พื้นที่มหัศจรรย์ของพวกเขา

10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขด้วยปัญญา เก่งดีมีสุข

เด็กปฐมวัยควรเล่น หรือควรเรียน สัดส่วนเท่าไรจึงจะเหมาะสม? ไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป นี่คือคำถามที่อยู่ในใจของคุณพ่อคุณแม่เกือบทุกครอบครัว ลองหาคำตอบในหนังสือเล่มนี้ คุณพ่อคุณแม่จะค้นพบคำตอบได้ด้วยตัวเอง นอกจากนั้นยังจะได้เคล็ดลับการสร้างความสุขให้กับลูก ถ้าเด็ก ๆ ในวัยนี้มีความสุข อะไร ๆ ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แล้ว

10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขสังคมเท่าทันสื่อ

เด็กเล็ก ๆ ก็มีสังคมเหมือนกัน สังคมแรกของเด็กปฐมวัยคือครอบครัว ต่อจากนั้นคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล สังคมทั้งสองนี้จะเป็นสะพานที่มั่นคงให้เด็ก ๆ ก้าวสู่การรู้จักปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปในอนาคต นอกจากนี้สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเรียนรู้ คือการใช้สื่อกับเด็กวัยนี้ที่มีความพิเศษไม่เหมือนวัยอื่น ๆ สื่อธรรมชาติ สื่อหนังสือ จะใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ

10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขกาย สุขใจ

ปฐมวัยเป็นจุดเริ่มแรกของการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะร่างกายและจิตใจ วัยนี้เด็ก ๆ จะเรียนรู้ด้วยการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจ ก็จะช่วยให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการตามวัยที่ถูกต้องเหมาะสม ในอีกด้านที่สำคัญไม่แพ้กันคือ วัยนี้คือวัยของการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ สิ่งที่จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้สึกอบอุ่นและมั่นใจที่สุดก็คือ อ้อมกอดอันอบอุ่นของคุณพ่อคุณแม่ เพราะฉะนั้น นี่คือโอกาสทางในการพัฒนาร่างกายและจิตใจให้กับเด็ก ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด

คุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

หนังสือคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย (ปีที่ 2) นำเสนอประเด็นสำคัญที่น่าห่วงใยและทางออกในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทย ภายใต้ข้อมูลฐานงานวิจัยและวิชาการของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นประเด็นบทบาทของครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็ก โภชนาการที่เหมาะสมกับเด็ก ความปลอดภัยและป้องกันการการบาดเจ็บและสารพิษในเด็ก โรคติดเชื้อในศูนย์เด็กเล็ก ปัญหาการบริโภคสื่อของเด็ก  รวมทั้งสิทธิและความเสมอภาคของเด็กในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม

มหัศจรรย์การอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้สู่มหานครแห่งการอ่าน อุบลราชธานี

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมโซน“มหัศจรรย์การอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้สู่มหานครแห่งการอ่าน อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 "๑๐ ปี อุบล คนมักอ่าน" ระหว่างวันที่ 11 – 19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ สุนีย์ทาว์เวอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี บริษัท แปลน ฟอร์คิดส์ จำกัด และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นการร่วมจัดกิจกรรมสำคัญเวทีภูมิภาคครั้งแรกเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการรักการอ่านตั้งแต่เด็กปฐมวัย

แก่นสาระและสุนทรียภาพหนังสือเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็กและสังคมไทย

หนังสือรวบรวมบทวิจัย และวิเคราะห์ หนังสือภาพ 108 เล่มที่เด็กปฐมวัยควรอ่าน ซึ่งคัดสรรขึ้นจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อเป็นแนวทาให้ผู้มีบทบาทในการส่งเสริมการอ่าน อาทิ นักเขียน นักสร้างสรรค์ภาพ บรรณาธิการ สำนักพิมพ์  ได้มีแนวทางในการจัดทำหนังสือภาพที่ดี เพื่อเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสให้กับเด็ก ๆ ต่อไป  โดยเนื้อหางานวิจัยจะเน้นแก่นสาระ ด้านแนวคิด เนื้อหา และการนำเสนอ และสุนทรียภาพด้านการออกแบบรูปเล่ม รวมถึงความสละสลวยของภาษา

เปิด 108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาส ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

แนะนำหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 108 เล่มที่คัดสรรโดยคณะกรรมการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กปฐมวัย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ภายในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาทฤษฎีหน้าต่างแห่งโอกาสในช่วงวัยต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย รูปแบบของหนังสือที่เหมาะกับในแต่ละช่วงวัยของเด็กปฐมวัย หลักเกณฑ์และคณะกรรมการคัดสรรหนังสือ รวมถึงรายละเอียดและรูปร่างหน้าตาของหนังสือทั้ง 108 เล่มเรียบตามลำดับตัวอักษร เพื่อเป็นแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ คุณครู และผู้ปกครองที่อยู่ใกล้ชิดเด็ก ได้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกหนังสือเพื่อนำไปพัฒนาเด็กปฐมวัย 

MIDL for Kids การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สำหรับเด็กปฐมวัย

หนังสือรวบรวมกรอบความคิดเรื่องของการจัดการความรู้เท่าทันสื่อสำหรับปฐมวัย ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ได้มองเห็นแนวทางในการดูแลเด็กระดับปฐมวัยในประเด็นการรู้เท่าทันสื่อ โดยเนื้อหารวบรวมค้นคว้ามาจากทั้งงานวิจัย เกร็ดความรู้ และความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้มองประเด็นนี้ได้อย่างรอบด้าน และนำไปประยุกต์สร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับเด็กปฐมวัยต่อไป

เรื่องเล่าจากครูมหัศจรรย์ พลังสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย

“ครู” คือมนุษย์มหัศจรรย์ที่น่าทึ่ง ความรักและเอาใจใส่ของครูต่อเด็ก ส่งพลังความเปลี่ยนแปลงมาสู่เด็ก ครอบครัว และชุมชน “เรื่องเล่าจากครูมหัศจรรย์ : พลังสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย” เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของครูปฐมวัย ในโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาวะดีครบทุกด้านและเติบโตเป็นพลเมืองเด็กที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ แนวคิด ๓ ดี สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี โดยมีการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาศักยภาพและสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูปฐมวัย ให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์แก่เด็กๆ พร้อมไปกับสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันของเด็กๆ และชุมชน

ป่าดอยบ้านของเรา

หนังสือ ป่า ดอย บ้านเรา เป็นนิทานภาพที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เล่าเรื่องระบบนิเวศน์ที่เข้าใจยากและซับซ้อนผ่านรูปวาดที่น่ารัก สื่อสารให้เห็นภาพเพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ของป่าและดอย ที่เปรียบเสมือนบ้านของสัตว์ป่า และสรรพชีวิตน้อยใหญ่ที่พึ่งพิงกัน ก่อเกิดเป็นลำธาร ผืนป่าอุดมสมบูรณ์ และมีอากาศบริสุทธิ์ โดยความสำคัญของป่า ดอย นี้ยังเป็นเสมือนบ้านหลังใหญ่ของมนุษย์เราด้วยเช่นกัน เมื่อใดที่โลกไร้ป่า ก็เสมือนคนเราไม่มีบ้านให้อาศัยนั่นเอง