Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "นิทาน" พบ 201 ข้อมูล

เรายังรักกันทุกวันจ้ะ

สื่อหนังสือภาพ 'เรายังรักกันทุกวันจ้ะ' โดยโครงการภูมิคุ้มใจและแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเป็นสื่อกลางให้ครอบครัวและเด็กๆ ได้เข้าใจถึงการสื่อสารภาษารักในรูปแบบต่างๆ ผ่านตัวละครครอบครัวหมีน้อยในนิทานเล่มนี้ โดยมีภาษารักแทนการกอดหรือหอมแก้มซึ่งไม่สามารถทำได้ในช่วงของการรักษาระยะห่างหรือ Social Distance ตัวอย่างเช่น การบอกรักด้วยคำพูด การบอกรักด้วยการดูแล เตรียมน้ำ เตรียมขนม หรือการบอกรักด้วยของขวัญแทนใจ ดังนั้น แม้ตัวจะห่างแต่หัวใจเรายังใกล้กันได้ผ่านภาษารักเหล่านี้

ผลของการใช้หนังสือนิทาน จ๊ะเอ๋ (ฉบับยาวี-ไทย) ที่มีต่อพัฒนาการของบุตรก่อนวัยเรียนและความสัมพันธ์ในครอบครัวตามบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้ทำการวิจัยสำรวจผลของการใช้นิทานเรื่อง 'จ๊ะเอ๋' กับกลุ่มตัวอย่างจากโครงการแม่รุ่นใหม่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยผลวิจัยพบว่าผลของนิทานทำให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น มีการเล่นจ๊ะเอ๋ การกอดและบอกรักเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันเด็กๆ ในช่วงปฐมวัยก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านอารมณ์แจ่มใส มีความสุข มีสมาธิจ้องตาและมองหน้าคุณแม่ได้ดีมากย่ิงขึ้นอีกด้วย

อีเล้งเค้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิด(ระบายสี)

นิทานระบายสีเรื่อง อีเล้งโค้งอยู่บ้านต้านโควิด ที่มาพร้อมกับความสนุกสนานและอารมณ์ขันที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโรคร้ายโควิด-19 และวิธีการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ให้กับน้อง ๆ เยาวชนและทุกคนในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังการอ่านให้แก่น้อง ๆ เยาวชนให้รักการอ่าน นอกจากจะได้รับความสนุกสนานและความรู้ไปกับการอ่านนิทานแล้ว ยังได้รับความเพลิดเพลินกับการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ในการระบายสีอีกด้วย