Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ชุมชนกรุณา" พบ 15 ข้อมูล

โครงการอบรมสมุดเบาใจ สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ

โครงการอบรมสมุดเบาใจสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นกระบวนการกิจกรรมเตรียมความพร้อมและส่งเสริมสุขภาพรูปแบบในเชิงป้องกันก่อนที่จะถึงเวลาวิกฤตสุดท้ายของชีวิต เพื่อให้ผู้ที่สมัครได้รับการเกื้อกูลให้ได้มีโอกาสในการสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำ Advance care plan หรือ Living will โดยใช้สมุดเบาใจเป็นเครื่องมือและผู้สูงอายุนำความรู้ที่ได้นั้น กลับไปพูดคุยกับครอบครัว เพื่อสร้างสัมพันธภาพทัศนศติที่ดีต่อการเตรียมพร้อมสำหรับความตายและการดูแลตนเองและครอบครัวในระยะท้ายของชีวิต

โครงการอบรมศิลปะนิทานภาพ ชีวิตและความตาย

โครงการอบรมศิลปะนิทานภาพชีวิตและความตาย เป็นกิจกรรมภายใต้แนวคิดชุมชนกรุณา โดยมีจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมสำหรับคนในครอบครัวให้ได้สื่อสารกัน เพื่อเข้าใจทัศนคติต่อชีวิตและความตาย อีกทั้งได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีและนำไปสู่การดูแลซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีในช่วงท้ายของชีวิต ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ เช่น การแต่งนิทาน วาดภาพสีน้ำ และการพูดคุยถึงเรื่องราวชีวิตและความตายผ่านตัวละครในนิทาน

แนวคิดชุมชนกรุณา หลักสูตรและเอกสารประกอบการอบรม

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและจากไปอย่างสงบ เราไม่อาจฝากภาระการดูแลที่สำคัญเช่นนี้ไว้เฉพาะแต่เพียงบุคลากรสุขภาพเท่านั้น การดูแลชีวิตช่วงท้ายเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ควรยื่นมือเข้าช่วยเหลือตามศักยภาพและความถนัด ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นสมาชิกในครอบครัว ญาติมิตร หรือกลุ่มสัมคมต่างๆ หลักสูตรอบรมชุมชนกรุณาเล่มนี้ มีเนื้อหาในการสร้างสรรค์ชุมชนกรุณา เริ่มจากความหมายของความกรุณา เพื่อสร้างการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน

ชุมชนกรุณาเชียงใหม่

ชุมชนกรุณา จ.เชียงใหม่ มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล และชุมชน ที่เปิดพื้นที่เรียนรู้เรื่องการอยู่ดีและตายดีเครื่องมือการเรียนรู้ของกลุ่ม Peaceful Death เช่น สมุดเบาใจ เกมไพ่ไขชีวิต ไพ่ฤดูฝน เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติสามารถสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย การวางแผนดูแลล่วงหน้า อันช่วยสนับสนุนการดูแลสุขภาพช่วงท้ายอย่างมีคุณภาพ ติดตามการทำงานของชุมชนกรุณาเชียงใหม่ ได้ผ่านเพจ ชุมชนกรุณาขะไจ๋ http://facebook.com/compassioncommuni... วีดีโอชุดนี้ เป็นหนึ่งในวีดีโอซีรีย์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณา Compassionate Communities สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลิตโดย ATMOSFILM PRODUCTION

ชุมชนกรุณาลำปาง

ชุมชนกรุณา ลำปาง เกิดจากการรวมตัวของจิตอาสาหลากหลายสาขาอาชีพและความถนัด มาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อผู้ป่วยและญาติ ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์สิ่งของ เล่านิทาน ปลูกไม้ประดับ หรือกระบวนการพูดคุยผ่านเกมไพ่ เพื่อคลายทุกข์ ความกังวลใจของผู้ป่วยและญาติ กลุ่มก้อนจิตอาสาที่รวมตัวกันสร้างสรรค์งาน เป็นชุมชนกรุณาที่เกื้อกูลกันด้วยการลงมือทำ สู่การดูแลผู้ป่วยและความสูญเสียในชุมชนอย่างเข้มแข็งและมีส่วนร่วม ติดตามการทำงานของชุมชนกรุณาขะไจ๋ ได้ที่ http://facebook.com/compassioncommuni... วีดีโอชุดนี้ เป็นหนึ่งในวีดีโอซีรีย์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณา Compassionate Communities สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลิตโดย ATMOSFILM PRODUCTION

การดูแลแบบประคับประคองในชุมชน: ชุมชนกรุณาเชียงราย

ชุมชนกรุณา อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย นำเสนอความสำคัญของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดยเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีต่อการดูแลแบบประคับประคองและการวางแผนล่วงหน้า ติดตามการทำงานของชุมชนกรุณาเชียงรายได้ที่ http://facebook.com/compassioncommuni... วีดีโอชุดนี้ เป็นหนึ่งในวีดีโอซีรีย์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณา Compassionate Communities สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลิตโดย ATMOSFILM PRODUCTION

สันติภาวัน สถานพำนักพระภิกษุอาพาธระยะท้าย

เมื่อพระภิกษุป่วยระยะท้าย ปัญหาหนึ่งที่ท่านพบบ่อยๆ คือ วัดหลายแห่งไม่มีพระพร้อมเป็นผู้ดูแล พระภิกษุหลายรูปไม่ได้รับการดูแลที่ดีเท่าที่ควร มิฉะนั้นอาจต้องพักที่โรงพยาบาล ซึ่งอาจไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุดในการอยู่ในสมณเพศ​ มิฉะนั้นอาจต้องกลับบ้านให้ญาติดูแล ซึ่งเสี่ยงต่อการผิดพระวินัย พระภิกษุหลายรูปจึงอาจต้องลาสิกขาเพียงเพราะป่วยเรื้อรังหรือระยะท้าย ไม่สามารถละสังขารได้ในผ้ากาสาวพัตร สันติภาวัน สถานพำนักพระภิกษุอาพาธระยะท้ายจึงเกิดขึ้น โดยมีพระสงฆ์และทีมจิตอาสาช่วยผู้ดูแลอำนวยความสะดวก เพื่อให้ท่านได้ใช้ชีวิตช่วงท้ายพิจารณาความเป็นจริงของชีวิต และละสังขารอย่างสงบ ตามอุดมคติของพระพุทธศาสนา วีดีโอชุดนี้ เป็นหนึ่งในวีดีโอซีรีย์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณา Compassionate Communities สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ผลิตโดย ATMOSFILM PRODUCTION"

เกมไพ่ไขชีวิต - ชุมชนกรุณา

เพราะความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน เกมไพ่ไขชีวิต การ์ดเกมคำถามที่จะพาเราไปสำรวจความคิดของเรา เตือนใจและให้เราได้หวนคิดหาคำตอบกับบางเรื่องที่เราไม่ได้นึกถึง เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว เช่น ความตาย และ ความต้องการที่แท้จริงในชีวิตของเราทุกคน เพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติ รู้ถึงความปรารถนาที่แท้จริง  ใช้ชีวิตที่มีของเราอย่างมีคุณค่าและมีความพร้อมเมื่อความตายมาถึง  เกมไพ่ไขชีวิต คือเครื่องมือการสร้างบทสนทนาเรื่องชีวิตและความตาย อย่างง่ายและสนุก

พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล - ชุมชนกรุณา

บางครั้งผู้ดูแลและครอบครัวไม่สามารถพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลได้ งานบริการ พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล จึงเข้ามามีบทบาทช่วยให้ผู้สูงอายุยังคงไปหาแพทย์ได้ตามนัด นี่คืองานบริการหนึ่ง ที่ช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัว ขณะเดียวกันก็ได้ฝึกฝนความกรุณาของผู้พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลอีกทาง วีดีโอชุดนี้ เป็นหนึ่งในวีดีโอซีรีย์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณา Compassionate Communities  สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ผลิตโดย ATMOSFILM PRODUCTION

ร้านเกื้อกูล รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก ชุมชนกรุณา

เมื่อการบริจาคเสื้อผ้าและการซื้อของมือสอง ช่วยพัฒนาการบริการสุขภาพในโรงพยาบาลได้ ร้านเกื้อกูล คือร้านขายเสื้อผ้าและของมือสอง ที่ช่วยระดมทุนเพื่อพัฒนางานดูแลแบบประคับประคอง นอกเหนือจากรายได้เข้ากองทุนพุทธรักษ์แล้ว ยังช่วยพัฒนางานอาสาและการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลคุณภาพชีวิตช่วงท้ายในโรงพยาบาลและชุมชนด้วย วีดีโอชุดนี้ เป็นหนึ่งในวีดีโอซีรีย์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณา Compassionate Communities สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลิตโดย ATMOSFILM PRODUCTION

forOldy ร้านคุณตาคุณยาย

โครงการเพื่อผู้สูงอายุก่อตั้งขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มคนจิตอาสากลุ่มเล็กๆ ที่สนใจปัญหาของผู้สูงอายุในสังคมไทย และสนับสนุนให้เกิดงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ อย่างมีส่วนร่วม เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ในสังคมที่เอื้ออาทรภายใต้แนวคิด “สูงวัยอย่างสง่างาม เจ็บอย่างสบาย จากไปอย่างสงบ” โดยดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม-ร้านคุณตาคุณยาย เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ งานส่งเสริมผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน กองทุนอุ่นใจ งานส่งเสริมรายได้ ศูนย์เพลินวัย ติดตามร้านคุณตาคุณยายได้ที่ http://foroldy.com "วีดีโอชุดนี้ เป็นหนึ่งในวีดีโอซีรีย์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณา Compassionate Communities สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ผลิตโดย ATMOSFILM PRODUCTION"

ชมรมชายผ้าเหลือง ชุมชนกรุณา

น่าดีใจที่ชุมชนห้วยยอด และพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดตรัง มีกระแสของการดูแลใส่ใจคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้าย โดยที่ทั้งชุมชนและทีมสุขภาพต่างมีส่วนร่วม หนุนเสริมซึ่งกันและกัน นำโดย พระกฎษดา ขนฺติกโร ประธานชมรมชายผ้าเหลือง และผู้นำสังฆะแห่งการเยียวยา ชมการทำงานและแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงพยาบาล และชุมชน ในวีดีโอชมรมชายผ้าเหลือง ชุมชนกรุณา วีดีโอชุดนี้ เป็นหนึ่งในวีดีโอซีรีย์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนกรุณา Compassionate Communities สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลิตโดย ATMOSFILM PRODUCTION