Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 58 ข้อมูล

จิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย

หนังสือ 'จิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย' เป็นหนังสือโดยโครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผู้นำจิตอาสาด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับพัฒนาการจิตอาสาทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ความเป็นมาของงานอาสาสมัครในประเทศไทย ส่วนที่สอง เป็นตัวอย่างของผู้ที่ทำงานจิตอาสาในหลากหลายรูปแบบ ให้มองเห็นเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจ และส่วนสุดท้ายคือแผนที่ความดี รวบรวมสถานที่ที่เปิดรับอาสาสมัคร โดยแบ่งข้อมูลเป็นภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย มีชื่อองค์กร ประเด็นการทำงานขององค์กร สถานที่ติดต่อ และลักษณะงานอาสาสมัครที่ต้องการ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ที่สนใจได้สามารถเลือกงานอาสาที่ตรงใจและเหมาะสมกับทักษะที่มีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)

การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่พลเมืองประชาธิปไตยควรเรียนรู้และทำความเข้าใจ เนื่องจากข้อมูลในโลกไซเบอร์ไม่ได้มีเพียงข่าวสาร ข้อเท็จจริง หรือเนื้อหาที่สร้างความบันเทิงเพียงด้านเดียว แต่ยังมีข้อมูลข่าวสารที่เต็มไปด้วยอคติและความรุนแรง พลเมืองประชาธิปไตยควรรู้เท่าทันสื่อ และเข้าใจผลกระทบการการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังที่มีต่อบุคคลและกลุ่มคนอื่นๆ ในมิติต่างๆ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดทางการเมือง ชนชั้น ศาสนา เพศสภาพ เพื่อบรรลุความเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม เป็นผู้ที่เคารพสิทธิและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่หลากหลายได้อย่างรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น 

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence)

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) คือ กลุ่มความสามารถทางสังคม อารมณ์ และการรับรู้ ที่จะทำให้คนคนหนึ่งสามารถเผชิญกับความท้าทายของชีวิตดิจิทัล และสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้ ความฉลาดทางดิจิทัลครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของโลกออนไลน์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทักษะการใช้สื่อและการเข้าสังคมในโลกออนไลน์

การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cybersecurity)

โลกดิจิทัลได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันในหลายๆ ด้าน เช่น วิธีการติดต่อกับเพื่อนและคนรู้จัก การทำธุรกรรมทางการเงิน การซื้อขายสินค้า และการรับชมสันทนาการความบันเทิงต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามโลกไซเบอร์ซึ่งรวมถึง อินเทอร์เน็ต เครือค่ายสังคมออนไลน์ โทรศัพท์มือถือ เกมออนไลน์ แอปพลิเคชั่น และอื่นๆ ยังมีภัยคุกคามที่แฝงมากับความสะดวกสบายและความบันเทิงเหล่านี้ด้วย

การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyberbullying)

การรู้เท่าทันการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญและใส่ใจไม่ว่าจะเป็น เด็กและเยาวชนที่ควรได้รับการปลูกฝังให้รู้จักป้องกันตัวเอง  พ่อแม่และโรงเรียนควรจะเข้าใจในการให้คำปรึกษา และภาคเอกชนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต สื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์ ควรจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและระเบียบกติกาการใช้สื่อคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสามารถจัดการปัญหาเบื้องต้นได้หากพบว่ามีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น มีรายงานสำรวจหลายชิ้นบ่งบอกว่า ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา สถิติของการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์มีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ

รายงานสุขภาพคนไทย 2562 : สื่อสังคม สื่อสองคม สุขภาวะคนไทยในโลกโซเชียล

รายงานสุขภาพคนไทย 2562 จัดทำโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเรื่องพิเศษประจำฉบับได้แก่ “สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล ส่วนอื่น ๆ ได้แก่ ส่วน 12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง ประกอบด้วย ประชากรข้ามชาติในไทย, ประชากรไทยในต่างแดน, ผู้ต้องขัง พนักงานบริการทางเพศ และผู้ใช้สารเสพติด, กลุ่มเพศวิถีนอกขนบ, คนจนและผู้มีรายได้น้อย, ครอบครัวเปราะบาง, กลุ่มเปราะบางจากปัญหาสุขภาพจิต, เด็กเปราะบาง, วัยรุ่น, และ ผู้สูงอายุ

เท่าทันสื่อ อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล

หนังสือเรื่อง “เท่าทันสื่อ อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล” เป็นการเรียบเรียงมุมมอง แนวคิดและข้อเสนอของกลุ่มคนที่เห็นว่า ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้กับประชาชน ซึ่งการรู้เท่าทันสื่อฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างพลังจาก “ผู้ใช้เน็ต” สู่การเป็น “พลเมือง” ที่มีอำนาจในการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลง

รู้เท่าทันสื่อไอซีที (ฉบับสมบูรณ์)

เด็ก ๆ อยู่ในโลกของการสื่อสารออนไลน์ นอกจากการเป็นผู้รับสารแล้ว วันนี้เด็ก ๆ เองก็ยังเป็นผู้ส่งสารอีกด้วย ดังนั้นทักษะจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้กับเด็ก ๆ ก็คือทักษะการรู้เท่าทันสื่อ หนังสือรู้เท่าทันสื่อไอซีที (ฉบับสมบูรณ์) นี้ มีเนื้อหาเน้นไปที่การสร้างทักษะเท่าทันสื่อไอซีทีให้กับเด็กอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การทำความรู้จักคำว่าการรู้เท่าทันสื่อ ผลของสื่อไอซีทั้งเกม โทรศัพท์มือถือที่มีต่อเด็ก สุดท้ายยังมีตัวอย่าวกิจกรรมและเกมที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเท่าทันสื่อให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างเพลิดเพลินให้คุณครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้อีกด้วย

10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขด้วยปัญญา เก่งดีมีสุข

เด็กปฐมวัยควรเล่น หรือควรเรียน สัดส่วนเท่าไรจึงจะเหมาะสม? ไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป นี่คือคำถามที่อยู่ในใจของคุณพ่อคุณแม่เกือบทุกครอบครัว ลองหาคำตอบในหนังสือเล่มนี้ คุณพ่อคุณแม่จะค้นพบคำตอบได้ด้วยตัวเอง นอกจากนั้นยังจะได้เคล็ดลับการสร้างความสุขให้กับลูก ถ้าเด็ก ๆ ในวัยนี้มีความสุข อะไร ๆ ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แล้ว

10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขสังคมเท่าทันสื่อ

เด็กเล็ก ๆ ก็มีสังคมเหมือนกัน สังคมแรกของเด็กปฐมวัยคือครอบครัว ต่อจากนั้นคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล สังคมทั้งสองนี้จะเป็นสะพานที่มั่นคงให้เด็ก ๆ ก้าวสู่การรู้จักปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปในอนาคต นอกจากนี้สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเรียนรู้ คือการใช้สื่อกับเด็กวัยนี้ที่มีความพิเศษไม่เหมือนวัยอื่น ๆ สื่อธรรมชาติ สื่อหนังสือ จะใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ

10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขกาย สุขใจ

ปฐมวัยเป็นจุดเริ่มแรกของการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะร่างกายและจิตใจ วัยนี้เด็ก ๆ จะเรียนรู้ด้วยการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจ ก็จะช่วยให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการตามวัยที่ถูกต้องเหมาะสม ในอีกด้านที่สำคัญไม่แพ้กันคือ วัยนี้คือวัยของการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ สิ่งที่จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้สึกอบอุ่นและมั่นใจที่สุดก็คือ อ้อมกอดอันอบอุ่นของคุณพ่อคุณแม่ เพราะฉะนั้น นี่คือโอกาสทางในการพัฒนาร่างกายและจิตใจให้กับเด็ก ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด

10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับวัยเรียน สุขด้วยปัญญา เก่งดีมีสุข

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนคงอยากให้ลูกเป็นคนฉลาด เป็นคนเก่ง แต่จะให้ดีที่สุด เด็กควรจะมีทั้งความเก่งและความดีอยู่ควบคู่กันไป มาช่วยกันบ่มเพาะเด็ก ๆ ให้เติบโตขึ้นเป็นคนที่ทั้ง เก่ง ดี และมีความสุข ไม่ใช่แค่เพื่อเด็ก หรือครอบครัวของเรา แต่ยังเพื่อให้สังคมและประเทศชาติเรามีแต่พลเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรม