Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 54 ข้อมูล

รายงานสุขภาพคนไทย 2562 : สื่อสังคม สื่อสองคม สุขภาวะคนไทยในโลกโซเชียล

รายงานสุขภาพคนไทย 2562 จัดทำโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเรื่องพิเศษประจำฉบับได้แก่ “สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล ส่วนอื่น ๆ ได้แก่ ส่วน 12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง ประกอบด้วย ประชากรข้ามชาติในไทย, ประชากรไทยในต่างแดน, ผู้ต้องขัง พนักงานบริการทางเพศ และผู้ใช้สารเสพติด, กลุ่มเพศวิถีนอกขนบ, คนจนและผู้มีรายได้น้อย, ครอบครัวเปราะบาง, กลุ่มเปราะบางจากปัญหาสุขภาพจิต, เด็กเปราะบาง, วัยรุ่น, และ ผู้สูงอายุ

เท่าทันสื่อ อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล

หนังสือเรื่อง “เท่าทันสื่อ อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล” เป็นการเรียบเรียงมุมมอง แนวคิดและข้อเสนอของกลุ่มคนที่เห็นว่า ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้กับประชาชน ซึ่งการรู้เท่าทันสื่อฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างพลังจาก “ผู้ใช้เน็ต” สู่การเป็น “พลเมือง” ที่มีอำนาจในการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลง

รู้เท่าทันสื่อไอซีที (ฉบับสมบูรณ์)

เด็ก ๆ อยู่ในโลกของการสื่อสารออนไลน์ นอกจากการเป็นผู้รับสารแล้ว วันนี้เด็ก ๆ เองก็ยังเป็นผู้ส่งสารอีกด้วย ดังนั้นทักษะจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้กับเด็ก ๆ ก็คือทักษะการรู้เท่าทันสื่อ หนังสือรู้เท่าทันสื่อไอซีที (ฉบับสมบูรณ์) นี้ มีเนื้อหาเน้นไปที่การสร้างทักษะเท่าทันสื่อไอซีทีให้กับเด็กอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การทำความรู้จักคำว่าการรู้เท่าทันสื่อ ผลของสื่อไอซีทั้งเกม โทรศัพท์มือถือที่มีต่อเด็ก สุดท้ายยังมีตัวอย่าวกิจกรรมและเกมที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเท่าทันสื่อให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างเพลิดเพลินให้คุณครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้อีกด้วย

10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขด้วยปัญญา เก่งดีมีสุข

เด็กปฐมวัยควรเล่น หรือควรเรียน สัดส่วนเท่าไรจึงจะเหมาะสม? ไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป นี่คือคำถามที่อยู่ในใจของคุณพ่อคุณแม่เกือบทุกครอบครัว ลองหาคำตอบในหนังสือเล่มนี้ คุณพ่อคุณแม่จะค้นพบคำตอบได้ด้วยตัวเอง นอกจากนั้นยังจะได้เคล็ดลับการสร้างความสุขให้กับลูก ถ้าเด็ก ๆ ในวัยนี้มีความสุข อะไร ๆ ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แล้ว

10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขสังคมเท่าทันสื่อ

เด็กเล็ก ๆ ก็มีสังคมเหมือนกัน สังคมแรกของเด็กปฐมวัยคือครอบครัว ต่อจากนั้นคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล สังคมทั้งสองนี้จะเป็นสะพานที่มั่นคงให้เด็ก ๆ ก้าวสู่การรู้จักปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปในอนาคต นอกจากนี้สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเรียนรู้ คือการใช้สื่อกับเด็กวัยนี้ที่มีความพิเศษไม่เหมือนวัยอื่น ๆ สื่อธรรมชาติ สื่อหนังสือ จะใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์ หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ

10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับปฐมวัย สุขกาย สุขใจ

ปฐมวัยเป็นจุดเริ่มแรกของการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะร่างกายและจิตใจ วัยนี้เด็ก ๆ จะเรียนรู้ด้วยการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจ ก็จะช่วยให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการตามวัยที่ถูกต้องเหมาะสม ในอีกด้านที่สำคัญไม่แพ้กันคือ วัยนี้คือวัยของการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ สิ่งที่จะช่วยให้เด็ก ๆ รู้สึกอบอุ่นและมั่นใจที่สุดก็คือ อ้อมกอดอันอบอุ่นของคุณพ่อคุณแม่ เพราะฉะนั้น นี่คือโอกาสทางในการพัฒนาร่างกายและจิตใจให้กับเด็ก ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาด

10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับวัยเรียน สุขด้วยปัญญา เก่งดีมีสุข

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนคงอยากให้ลูกเป็นคนฉลาด เป็นคนเก่ง แต่จะให้ดีที่สุด เด็กควรจะมีทั้งความเก่งและความดีอยู่ควบคู่กันไป มาช่วยกันบ่มเพาะเด็ก ๆ ให้เติบโตขึ้นเป็นคนที่ทั้ง เก่ง ดี และมีความสุข ไม่ใช่แค่เพื่อเด็ก หรือครอบครัวของเรา แต่ยังเพื่อให้สังคมและประเทศชาติเรามีแต่พลเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรม

10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับวัยเรียน สุขสังคมเท่าทันสื่อ

สังคมของเด็กวัยเรียนเริ่มเปิดกว้างใหญ่มากขึ้น เด็ก ๆ จะต้องก้าวออกจากครอบครัวไปสู่ห้องเรียน เจอเพื่อน คุณครู ที่สำคัญคือเด็กวัยนี้เริ่มสนใจสื่อ เปิดรับสื่อหลากหลายประเภททั้งออนไลน์และออฟไลน์ คุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจ และช่วยให้เด็กปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งรอบตัวได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็ก ๆ มีความสุขในสังคม รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันตนเอง ไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อที่หลอกหลวงโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับวัยเรียน สุขกาย สุขใจ

ความเปลี่ยนแปลงจากเด็กน้อยวัยเตาะแตะ เข้าสู่ช่วงวัยเรียน เป็นเรื่องสำคัญของเด็ก ๆ หากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจธรรมชาติของกายและใจ ก็จะทำให้เด็ก ๆ สามารถรับมือและผ่านความเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้อย่างมีความสุขและมั่นใจ

ละครสร้างนักอ่าน

แนะนำเทคนิคการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กและเยาวชนด้วยการใช้สื่อ 'ละครสร้างนักอ่าน' หรือ Readers Theatre เพื่อเป็นสะพานนำการอ่านไปสู่เด็ก ๆ ให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุก และรักการอ่านผ่านการเล่นไปโดยไม่รู้ตัว หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคุณครูและผู้ดูแลเด็กที่สนใจนำกิจกรรมละครไปสร้างนิสัยรักการอ่านให้เด็ก เพราะเนื้อหาในหนังสือครอบคลุมตั้งแต่แนวคิด การเตรียมการ ขั้นตอน ไปจนถึงการประเมินผล รวมถึงประสบการณ์ของเด็ก ๆ และโรงเรียนที่เคยใช้เทคนิคนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลครบและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น