Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 105 ข้อมูล

หนังสือเสียง เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต ตอน การเรียนรู้ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ (2) : พระไพศาล วิสาโล

หนังสือเสียง "เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต" อ่านโดย สุพัตรา หัตถคุณ หนึ่งในกิจกรรม ภายใต้โครงการ "พื้นที่เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อสุขภาวะทางปัญญา" โดยสถาบันอาศรมศิลป์ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หนังสือเสียง เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต ตอน การเรียนรู้ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ( 1 ) : พระไพศาล วิสาโล

หนังสือเสียง "เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต"  อ่านโดย ณภัทร โฆษิตวัชระนันท์ หนึ่งในกิจกรรม ภายใต้โครงการ "พื้นที่เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อสุขภาวะทางปัญญา" โดยสถาบันอาศรมศิลป์ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หนังสือเสียง เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต ตอน คำตอบของชีวิต จากงานอาสา : สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร

หนังสือเสียง "เรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต" อ่านโดย ทัศนีย์ ราชวงศ์ หนึ่งในกิจกรรม ภายใต้โครงการ "พื้นที่เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อสุขภาวะทางปัญญา" โดยสถาบันอาศรมศิลป์ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)