Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 323 ข้อมูล

แผ่นพับเมื่อเด็กติดเกม (เด็กไทยทันสื่อไอซีที่) ปี 2555

แผ่นพับที่ช่วยสร้างความตระหนักให้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวเห็นถึงผลร้ายของการติดเกม หลักง่าย ๆ ที่จะใช้สังเกตว่าลูกของเราเข้าข่ายเด็กติดเกมหรือไม่ รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อสังเกตเห็นว่าลูกของเราหรือเด็กในครอบครัวเริ่มเข้าข่ายติดเกม การแก้ปัญหาที่ถูกต้องจะช่วยให้เด็ก ๆ ค่อย ๆ เรียนรู้และจัดสรรเวลาเล่นเกมกับกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างสมดุล 

แผ่นพับรู้ทันมือถือ

ชวนเด็ก ๆ และเยาวชนมาลองสำรวจตัวเองง่าย ๆ ว่าเรารู้เท่าทันการใช้โทรศัพท์มือถือหรือยังด้วยแบบทดสอบง่าย ๆ พร้อมกับข้อมูลหลักการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างถูกต้อง เหมาะสม สร้างสรรค์ เพื่อไม่ให้เด็ก ๆ ตกเป็นเหยื่อของทั้งผู้ผลิตและเจ้าของสัญญาณคลื่นโทรศัพท์มือถือ

อินโฟกราฟฟิค ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เรื่องพลเมืองเท่าทันสื่อ

เรียนรู้การเป็นพลเมืองเท่าทันสื่อในยุคศตวรรษที่ 21 ได้ง่าย ๆ แค่รู้จักตั้งคำถามแบบพลเมืองที่ใช้สื่ออย่างรู้ตัว และพลเมืองที่ใช้สื่ออย่างตื่นตัว นอกจากรู้เท่าทันแล้วเด็ก ๆ และเยาวชนยังช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังสื่อที่หลอกลวงผู้บริโภคได้ด้วย

อินโฟกราฟฟิค ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี เพื่อการเป็นพลเมืองที่เท่าทันตนเอง เท่าทันสื่อและเท่าทันสังคม

อินโฟกราฟฟิค ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เรื่องขั้นตอนการทำโครงการ

หนึ่งในเครื่องมือของการสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 คือการทำโครงงาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลักคือ การเตรียมความพร้อม การคิดและเลือกหัวข้อ การเขียนเค้าโครง การปฏิบัติโครงงาน การนำเสนอโครงงาน และการประเมินผลโครงงาน เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนได้ทั้งฝึกคิด ฝึกตั้งคำถาม รู้จักทำงานเป็นทีม เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

อินโฟกราฟิก ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เรื่องการประเมินสื่อ

เวลารับสื่อ เด็ก ๆ อาจจะยังไม่สามารถแยกแยะ รู้เท่าทัน หรือประเมินสื่อได้ด้วยตัวเอง คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิด จะเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่จะช่วยชี้แนะให้เด็ก ๆ ได้เห็นประเด็นและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ในสื่อ ให้เด็กสามารถประเมินสื่อได้อย่างรู้เท่าทัน ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อ ค่านิยม หรือพฤติกรรมในสังคม

โปสเตอร์ 10 วิธีสอนลูกให้ทันสื่อ

ในสังคมยุคที่สื่อมีความง่ายต่อการเข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงในชีวิตประจำวันของคนทุกคน  “10 วิธีสอนลูกให้เท่าทันสื่อ” 10 จึงเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่พ่อแม่ควรอ่าน เพื่อทราบข้อแนะนำในการดูแลลูกให้เท่าทันสื่อ เพราะเด็กอาจยังมีทักษะไม่เพียงพอในการตีความในเนื้อหาของสื่อ ผู้ปกครองควรมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสอนเด็กให้รู้เท่าทันสื่อ และมีส่วนร่วมในการดูสื่อไปด้วยกัน เพื่อสอนการรับชมสื่อที่เหมาะสม  การนำสื่อมาใช้ประโยชน์ได้ และที่สำคัญพ่อแม่ผู้ปกครองต้องสอนเรื่องวินัยด้านเวลาของการรับชมสื่อและเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย

โปสเตอร์ 10 วิธีรู้ให้ทันสื่อ

อยากเป็นคนรู้ทันสื่อไม่ใช่เรื่องยาก แค่เรียนรู้ 10 วิธีรู้ให้ทันสื่อ ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักสงสัย ตั้งคำถาม รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังว่าสื่อนั้นมาจากไหน รวมถึงการรู้จักพิจารณาไตร่ตรองสิ่งต่าง ๆ ให้รอบด้าน ฯลฯ จำไว้ให้ขึ้นใจ 10 วิธีนี้ รับรองรู้ทันสื่อได้แน่นอน

โปสเตอร์ สมรรถนะเด็กสร้างได้

หนังสือภาพ คือตัวช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 6 ปี) ภาษาที่สละสลวยช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษา เสริมสร้างสติปัญญา ส่วนรูปภาพสีสันสดสวย เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เด็กมัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และจริยธรรม

โปสเตอร์ อ่านหนังสือให้หนูฟังหน่อย

การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ต้องเริ่มจากถือหนังสือให้มั่นคง ให้เด็กเห็นรูปภาพและตัวหนังสืออย่างชัดเจน ผู้ใหญ่ต้องอ่านออกเสียงอย่างชัดถ้อยชัดคำ มีการเคลื่อไหวหนังสือและอริยาบทของผู้อ่านอย่างเป็นธรรมชาติ การอ่านหนังสือให้เด็กฟังช่วยพัฒนาทักษะทางภาษา พัฒนาสมอง พัฒนาอารมณ์ และเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กๆ