Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 79 ข้อมูล

นิตยสารดีจัง เล่มที่ 1 ฉบับปฐมยิ้ม

นิตยสารดีจัง ฉบับ ปฐมยิ้ม นิตยสารรายสะดวกฉบับแรกที่จะสร้างรอยยิ้มให้ผู้อ่านผ่านเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สร้างสรรค์ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยฉบับแรกนี้จะพาไปรู้จักพื้นที่สร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จ เช่น เพชรบุรีดีจัง อุตรดิตถ์ติดยิ้ม ฯลฯ พร้อมทั้งเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมชุมชน และผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่เบื้องหลังในการขับเคลื่อนสร้างพื้นที่ เติมความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ และเยาวชนในทุกพื้นที่ทั่วไทย 

อ่านสร้างสุข 4 สร้างวัฒนธรรมการอ่าน สร้างการอ่านให้เป็นวัฒนธรรม

ในยุคสังคมออนไลน์ การเสพสื่ออย่างมากมาย หนังสือและการอ่าน กลายเป็นสิ่งที่หลายคนหลงลืม การสร้างวัฒนธรรมการอ่าน...สร้างการอ่านให้เป็นวัฒนธรรม จึงต้องอาศัยพลังจากทุกฝ่ายในสังคม เพราะการอ่านช่วยขัดเกลาอารมณ์ บ่มเพาะสติปัญญาและคุณธรรมความดีงามให้กับทุกวัยของสังคม

อ่านสร้างสุข 17 บทกวีกลางดวงใจ

บทกวีกลางดวงใจ ได้คัดสรรบทกวี 108 บท โดยคุณชมัยภร แสงกระจ่าง ซึ่งล้วนเป็นบทกวีที่สร้างความรื่นรมย์ โศกซึ้ง สะเทือนใจ อิ่มเอมและเบิกบาน เพื่อให้นักอ่านได้เติมเต็มพลังแห่งความสุข รักษาสุขภาวะทางกายและใจด้วยบทกวี ดั่งประหนึ่งเปรียบเปรยกับความเชื่อโบราณของชาวอียิปต์ว่า การเขียนบทกวีบดผสมลงในน้ำดื่ม จะมีพลังลึกลับในการรักษาความเจ็บป่วยได้

อ่านสร้างสุข 19 Best Practice ยุทธวิธีใหม่ นวัตกรรมโดนใจของห้องสมุดนานาประเทศ

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอ่าน ได้สืบค้นและรวบรวมแนวคิดและผลงานที่โดดเด่นของนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านนานาประเทศ อาทิ โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ในประเทศสิงค์โปร์, หอสมุดแห่งชาติสำหรับเด็กและเยาวชน ที่ประเทศเกาหลี, ห้องสมุดเอทีเอ็มที่ประเทศจีน ซึ่งให้บริการยืมและคืนหนังสือได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการอ่านหนังสือ เพื่อเลื่อนตำแหน่งตำรวจในประเทศเม็กซิโก โดยต้นแบบนวัตกรรมเหล่านี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักอ่านไทยขับเคลื่อนเมืองไทยให้เป็นนครแห่งการอ่านต่อไป

อ่านสร้างสุข 21 การอ่านมหัศจรรย์ แห่งสุขภาพ - สุขชีวิต

"การอ่านมหัศจรรย์แห่งสุขภาพ-สุขชีวิต" นำเสอข้อมูลเชิงอ้างอิงมาจากผลการวิจัยหลากหลายสาขาว่า การอ่านเป็นหนึ่งในความสุขของชีวิตที่มาพร้อมกับประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดี เด็กที่อ่านหนังสือ 15 นาทีต่อวัน จะรู้คำศัพท์มากกว่า 1 ล้านคำต่อปี ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง พัฒนาการทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หรือ EF ซึ่งเป็นกระบวนการคิดของสมองส่วนหน้าที่สำคัญมากกว่า IQ และ EQ ผู้ที่อ่านหนังสือยังมีแนวโน้มว่าจะสุขภาพดีมากกว่าผู้ที่ไม่อ่านหนังสือถึงร้อยละ 33 นอกจากนี้การอ่านยังช่วยคลายเครียด ทำให้หลับสบาย

อ่านสร้างสุข 23 ปักธง

"ปักธง" เป็นการรายงานผลลัพธ์ของโครงการติดตามและประเมินผลภายในแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปี 2558 โดยประเมิน 2 ด้าน คือ ประเมินผลเพื่อการพัฒนา เน้นการแสวงหาความรู้จากการประเมิน เพื่อนำไปขับเคลื่อนงานพัฒนาการอ่านให้ก้าวหน้าต่อเนื่อง และการประเมินผลเพื่อเสริมสร้างพลัง ใช้รูปแบบการถอดบทเรียนจากการทำงานของภาคีเครือข่ายส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านต้นแบบ 11 พื้นที่ เพื่อขยายผลสื่อสารกับสังคมเพื่อสร้างพลังการอ่านในอนาคต

อ่านสร้างสุข 24 เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

"เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" ประเด็นหลักของการนำเสนอในเล่มนี้ เป็นการะดมไอเดียจากเครือข่ายภาคีแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สู่กระบวนการทำงาน 5 ปฏิบัติการ เริ่มจากปฏิบัติการยกกำลังสุขทุกวัยด้วยการอ่าน, ปฏิบัติการสร้างแกนนำ "คนชวนอ่าน" เพื่อขยายนักอ่านมากขึ้น, ปฏิบัติการผลักดัน อสม. ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนนำการอ่านเข้าสู่เด็กปฐมวัย, ปฏิบัติการให้ อบต. ส่งเสริมหนังสือและการอ่านเข้าสู่ท้องถิ่น และปฏิบัติการสุดท้าย ระดมทุนงานสวสัดิการด้านหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย