Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 63 ข้อมูล

อ่านสร้างสุข 4 สร้างวัฒนธรรมการอ่าน สร้างการอ่านให้เป็นวัฒนธรรม

ในยุคสังคมออนไลน์ การเสพสื่ออย่างมากมาย หนังสือและการอ่าน กลายเป็นสิ่งที่หลายคนหลงลืม การสร้างวัฒนธรรมการอ่าน...สร้างการอ่านให้เป็นวัฒนธรรม จึงต้องอาศัยพลังจากทุกฝ่ายในสังคม เพราะการอ่านช่วยขัดเกลาอารมณ์ บ่มเพาะสติปัญญาและคุณธรรมความดีงามให้กับทุกวัยของสังคม

อ่านสร้างสุข 23 ปักธง

"ปักธง" เป็นการรายงานผลลัพธ์ของโครงการติดตามและประเมินผลภายในแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปี 2558 โดยประเมิน 2 ด้าน คือ ประเมินผลเพื่อการพัฒนา เน้นการแสวงหาความรู้จากการประเมิน เพื่อนำไปขับเคลื่อนงานพัฒนาการอ่านให้ก้าวหน้าต่อเนื่อง และการประเมินผลเพื่อเสริมสร้างพลัง ใช้รูปแบบการถอดบทเรียนจากการทำงานของภาคีเครือข่ายส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านต้นแบบ 11 พื้นที่ เพื่อขยายผลสื่อสารกับสังคมเพื่อสร้างพลังการอ่านในอนาคต

อ่านสร้างสุข 24 เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

"เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" ประเด็นหลักของการนำเสนอในเล่มนี้ เป็นการะดมไอเดียจากเครือข่ายภาคีแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สู่กระบวนการทำงาน 5 ปฏิบัติการ เริ่มจากปฏิบัติการยกกำลังสุขทุกวัยด้วยการอ่าน, ปฏิบัติการสร้างแกนนำ "คนชวนอ่าน" เพื่อขยายนักอ่านมากขึ้น, ปฏิบัติการผลักดัน อสม. ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนนำการอ่านเข้าสู่เด็กปฐมวัย, ปฏิบัติการให้ อบต. ส่งเสริมหนังสือและการอ่านเข้าสู่ท้องถิ่น และปฏิบัติการสุดท้าย ระดมทุนงานสวสัดิการด้านหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย

อ่านสร้างสุข 17 บทกวีกลางดวงใจ

บทกวีกลางดวงใจ ได้คัดสรรบทกวี 108 บท โดยคุณชมัยภร แสงกระจ่าง ซึ่งล้วนเป็นบทกวีที่สร้างความรื่นรมย์ โศกซึ้ง สะเทือนใจ อิ่มเอมและเบิกบาน เพื่อให้นักอ่านได้เติมเต็มพลังแห่งความสุข รักษาสุขภาวะทางกายและใจด้วยบทกวี ดั่งประหนึ่งเปรียบเปรยกับความเชื่อโบราณของชาวอียิปต์ว่า การเขียนบทกวีบดผสมลงในน้ำดื่ม จะมีพลังลึกลับในการรักษาความเจ็บป่วยได้

อ่านสร้างสุข 19 Best Practice ยุทธวิธีใหม่ นวัตกรรมโดนใจของห้องสมุดนานาประเทศ

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอ่าน ได้สืบค้นและรวบรวมแนวคิดและผลงานที่โดดเด่นของนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านนานาประเทศ อาทิ โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ในประเทศสิงค์โปร์, หอสมุดแห่งชาติสำหรับเด็กและเยาวชน ที่ประเทศเกาหลี, ห้องสมุดเอทีเอ็มที่ประเทศจีน ซึ่งให้บริการยืมและคืนหนังสือได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการอ่านหนังสือ เพื่อเลื่อนตำแหน่งตำรวจในประเทศเม็กซิโก โดยต้นแบบนวัตกรรมเหล่านี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักอ่านไทยขับเคลื่อนเมืองไทยให้เป็นนครแห่งการอ่านต่อไป

อ่านสร้างสุข 21 การอ่านมหัศจรรย์ แห่งสุขภาพ - สุขชีวิต

"การอ่านมหัศจรรย์แห่งสุขภาพ-สุขชีวิต" นำเสอข้อมูลเชิงอ้างอิงมาจากผลการวิจัยหลากหลายสาขาว่า การอ่านเป็นหนึ่งในความสุขของชีวิตที่มาพร้อมกับประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดี เด็กที่อ่านหนังสือ 15 นาทีต่อวัน จะรู้คำศัพท์มากกว่า 1 ล้านคำต่อปี ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง พัฒนาการทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หรือ EF ซึ่งเป็นกระบวนการคิดของสมองส่วนหน้าที่สำคัญมากกว่า IQ และ EQ ผู้ที่อ่านหนังสือยังมีแนวโน้มว่าจะสุขภาพดีมากกว่าผู้ที่ไม่อ่านหนังสือถึงร้อยละ 33 นอกจากนี้การอ่านยังช่วยคลายเครียด ทำให้หลับสบาย

เปลี่ยนแปลง เพราะแบ่งปัน

ผลงานสารคดีของเยาวชนจากค่ายสารคดีครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ 'เปลี่ยนแปลงเพราะแบ่งปัน' 12 เรื่องสารคดีในนิตยสารสารคดีฉบับพิเศษ เปิดเรื่องราวและมุมมองของเยาวชนที่มีต่องานจิตอาสาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน ไปจนถึงสังคมโลก สะท้อนภาพการแบ่งปันในหลากหลายพื้นที่ทั้งในดงดอย ชนบท เมืองใหญ่ ความเอื้อเฟื้อที่งดงามที่มีต่อคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งพลังเล็ก ๆ ที่จะสะท้อนให้เห็นว่า เราทุกคนล้วนมีพลัง 'เปลี่ยนแปลง' สังคมได้ด้วยการ 'แบ่งปัน' 

เอิ้นเน้อ Issue 4 : เยี่ยมเยือน บ้านเรือน คนเมือง เชียงใหม่

ในวันที่การท่องเที่ยวเบ่งบาน คนรุ่นใหม่เริ่มย้อนกลับไปสนใจวัฒนธรรมพื้นบ้าน วิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิม เอิ้นเน้อ ฉบับที่ 4 จึงขอพาไปเยี่ยมเยือนบ้านเรือน วิถีชีวิตของคนล้านนาแท้ ๆ ที่หยิบเอาคุณค่าในวิถีมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว ผสานความเก่าและความใหม่ให้ลงตัว เป็นการท่องเที่ยวที่น่ารัก ใกล้ชิดชุมชน เรียบง่าย และหยั่งรากถึงคุณค่าความเป็นชุมชนได้อย่างแท้จริง

เอิ้นเน้อ Issue 3 : จุดประกายฝายพญาคำ ความยั่งยืน ภูมิปัญญา และประชาธิปไตย

เพราะมนุษย์กับน้ำเป็นสิ่งที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มนุษย์อยู่ไม่ได้หากขาดไร้ซึ่งแหล่งน้ำ เอิ้นเน้อ ฉบับที่ 3 นี้จึงขอพาไปเรียนรู้ภูมิปัญญาโบราณการจัดการน้ำของคนล้านนา โดยกรณีศึกษาที่เหมืองฝายพญาคำ ที่วันนี้ยังคงมีการจัดการน้ำอย่างเข้มแข็ง สืบต่อรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง การจัดการน้ำยังผูกพันกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ที่ร้อยเชื่อมโยงทุกคนในชุมชนเข้าไว้ให้เป็นหนึ่งเดียว

เอิ้นเน้อ Issue 2 : สำรวจตัวตนคนลับแลง

วารสารเพื่อการปลุกใจเมืองล้านนา ฉบับที่ 2 พาไปรู้จักคนผู้ปลุกแรงบันดาลใจในเมืองลับแลง หรือเมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์ เมืองที่มักจะถูกมองข้าม มองผ่าน แท้จริงแล้วเมืองลับแลนั้นช่างแสนรุ่มรวยด้วยเสน่ห์ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มากกว่าตำนานเมืองแม่ม่ายที่เล่าลือกันไหน ๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของลับแลวันนี้ คือ คนลับแลที่มีลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง ทำให้ลับแลเป็นเมืองน่ารัก น่าอยู่ วัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็งไปพร้อม ๆ กับการก้าวหน้าไปกับโลกสมัยใหม่อย่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

หยุ้ม Issue 1 : รวมพลภาคประชาสัมคม ปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮา

หยุ้ม เป็นชื่อวารสารเพื่อการสื่อสารปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮา ภายใต้โครงการ Spark U ปลุกใจเมือง โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับแรกของหยุ้มฉบับนี้พาไปดูภาพรวมการดำเนินการของดครงการต่าง ๆ ภายใต้ Spark U ปลุกใจเมืองอีสานบ้านเฮา ในพื้นที่นำร่อง เช่น เทศบาลตำบลท่าพระ ศรีฐาน ชุมชนสาวะถี จ.ขอนแก่น, บ้านนาหนองบง อ.วังสะพุง, บ้านนาห้วยม่วง, บ้านอุมุง อ.เชียงคาน จ.เลย ที่ชุมชนสร้างความเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพื้นที่น่าอยู่ ปลอดภัย มีความสุขกันถ้วนหน้า

เอิ้นเน้อ Issue 5 : พลังของนักอ่าน สร้างเมืองให้น่าอยู่

เอิ้นเน้อ ฉบับที่ 5 พาไปดูพื้นที่ปลุกใจเมืองเชียงใหม่ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งร้านกาแฟของใครต่อใครหลายคน และท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนจะผ่อนคลาย ในเมืองเชียงใหม่ยังมีพื้นที่แห่งการอ่านมากมาย รวมถึงเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน ที่พร้อมจะผลักดันให้การอ่านกลายเป็นส่วนหนึ่งที่จะปลุกใจเมืองให้รื่นรมย์และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น