Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 67 ข้อมูล

จุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 45 เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2562

เนื้อหาในจุลสาร ศิลป์สร้างสุข ฉบับนี้ ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ เพื่อให้เด็ก ชุมชน และสังคม มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ด้วยกัน  เนื้อหาฉบับนี้ มีการพูดคุยกันในเรื่องกิจกรรม “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” โดยการลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้  มีการแสดงทัศนะการขับเคลื่อนวัฒนธรรม โดย อ. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และกวีซีไรต์ รวมทั้งการเสริมพัฒนการเด็กด้วยการปั้นดินศิลปะจากสิ่งรอบตัวภายในครอบครัวและชุมชน

อ่านสร้างสุข 27 มหัศจรรย์ห้องสมุดเด็กปฐมวัย

อ่านสร้างสุข ฉบับที่ 27 เล่มนี้ ได้รวบรวมกระบวนการเรียนรู้ และคัดเลือกหนังสือ และกิจกรรมที่น่าสนใจที่เด็กเล็กและพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่สร้างสรรค์ที่เรียกว่า “ห้องสมุด”  สำหรับเด็กปฐมวัยแล้ว ห้องสมุดต้องเป็นพื้นที่เล่น และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน  เพราะนั่นคือ พื้นที่มหัศจรรย์ของพวกเขา

อ่านสร้างสุข 22 การ์ตูนศิลปะทรงพลัง สร้างยอดนักอ่าน

อ่านสร้างสุข ฉบับนี้ เราจะมาเรียนรู้การอ่านของเด็กวัยการ์ตูน ซึ่งมีอายุก่อน 12 ปี มีคำกล่าวว่า  “ธรรมชาติของสมองจะรับ จดจำ มีความสุขจากภาพ” นั่นคือ เสน่ห์ของหนังสือการ์ตูน ที่สามารถดึงดูความสนใจของเด็กได้ด้วยภาพ สีสัน ทำให้เด็กเพลิดเพลินในการอ่าน และมีความสนุกกับการอ่าน  การ์ตูนจึงเป็นหนังสือทรงพลังที่กระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน

อ่านสร้างสุข 18 Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง

หนังสือ อ่านสร้างสุข 18 Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง มีเนื้อหาการสร้างเสริมเยาวชนสู่ยุวทูตการอ่าน ด้วยการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม  ไม่ว่าจะเป็น ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักสื่อสารรักการอ่าน กุญแจสำคัญในการเลือกหนังสือที่ควรอ่าน รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักอ่าน

อ่านสร้างสุข 4 สร้างวัฒนธรรมการอ่าน สร้างการอ่านให้เป็นวัฒนธรรม

ในยุคสังคมออนไลน์ การเสพสื่ออย่างมากมาย หนังสือและการอ่าน กลายเป็นสิ่งที่หลายคนหลงลืม การสร้างวัฒนธรรมการอ่าน...สร้างการอ่านให้เป็นวัฒนธรรม จึงต้องอาศัยพลังจากทุกฝ่ายในสังคม เพราะการอ่านช่วยขัดเกลาอารมณ์ บ่มเพาะสติปัญญาและคุณธรรมความดีงามให้กับทุกวัยของสังคม

อ่านสร้างสุข 23 ปักธง

"ปักธง" เป็นการรายงานผลลัพธ์ของโครงการติดตามและประเมินผลภายในแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปี 2558 โดยประเมิน 2 ด้าน คือ ประเมินผลเพื่อการพัฒนา เน้นการแสวงหาความรู้จากการประเมิน เพื่อนำไปขับเคลื่อนงานพัฒนาการอ่านให้ก้าวหน้าต่อเนื่อง และการประเมินผลเพื่อเสริมสร้างพลัง ใช้รูปแบบการถอดบทเรียนจากการทำงานของภาคีเครือข่ายส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านต้นแบบ 11 พื้นที่ เพื่อขยายผลสื่อสารกับสังคมเพื่อสร้างพลังการอ่านในอนาคต

อ่านสร้างสุข 24 เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

"เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" ประเด็นหลักของการนำเสนอในเล่มนี้ เป็นการะดมไอเดียจากเครือข่ายภาคีแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สู่กระบวนการทำงาน 5 ปฏิบัติการ เริ่มจากปฏิบัติการยกกำลังสุขทุกวัยด้วยการอ่าน, ปฏิบัติการสร้างแกนนำ "คนชวนอ่าน" เพื่อขยายนักอ่านมากขึ้น, ปฏิบัติการผลักดัน อสม. ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนนำการอ่านเข้าสู่เด็กปฐมวัย, ปฏิบัติการให้ อบต. ส่งเสริมหนังสือและการอ่านเข้าสู่ท้องถิ่น และปฏิบัติการสุดท้าย ระดมทุนงานสวสัดิการด้านหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย

อ่านสร้างสุข 17 บทกวีกลางดวงใจ

บทกวีกลางดวงใจ ได้คัดสรรบทกวี 108 บท โดยคุณชมัยภร แสงกระจ่าง ซึ่งล้วนเป็นบทกวีที่สร้างความรื่นรมย์ โศกซึ้ง สะเทือนใจ อิ่มเอมและเบิกบาน เพื่อให้นักอ่านได้เติมเต็มพลังแห่งความสุข รักษาสุขภาวะทางกายและใจด้วยบทกวี ดั่งประหนึ่งเปรียบเปรยกับความเชื่อโบราณของชาวอียิปต์ว่า การเขียนบทกวีบดผสมลงในน้ำดื่ม จะมีพลังลึกลับในการรักษาความเจ็บป่วยได้

อ่านสร้างสุข 19 Best Practice ยุทธวิธีใหม่ นวัตกรรมโดนใจของห้องสมุดนานาประเทศ

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอ่าน ได้สืบค้นและรวบรวมแนวคิดและผลงานที่โดดเด่นของนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านนานาประเทศ อาทิ โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ ในประเทศสิงค์โปร์, หอสมุดแห่งชาติสำหรับเด็กและเยาวชน ที่ประเทศเกาหลี, ห้องสมุดเอทีเอ็มที่ประเทศจีน ซึ่งให้บริการยืมและคืนหนังสือได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการอ่านหนังสือ เพื่อเลื่อนตำแหน่งตำรวจในประเทศเม็กซิโก โดยต้นแบบนวัตกรรมเหล่านี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักอ่านไทยขับเคลื่อนเมืองไทยให้เป็นนครแห่งการอ่านต่อไป

อ่านสร้างสุข 21 การอ่านมหัศจรรย์ แห่งสุขภาพ - สุขชีวิต

"การอ่านมหัศจรรย์แห่งสุขภาพ-สุขชีวิต" นำเสอข้อมูลเชิงอ้างอิงมาจากผลการวิจัยหลากหลายสาขาว่า การอ่านเป็นหนึ่งในความสุขของชีวิตที่มาพร้อมกับประโยชน์ต่อสุขภาพที่ดี เด็กที่อ่านหนังสือ 15 นาทีต่อวัน จะรู้คำศัพท์มากกว่า 1 ล้านคำต่อปี ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมอง พัฒนาการทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หรือ EF ซึ่งเป็นกระบวนการคิดของสมองส่วนหน้าที่สำคัญมากกว่า IQ และ EQ ผู้ที่อ่านหนังสือยังมีแนวโน้มว่าจะสุขภาพดีมากกว่าผู้ที่ไม่อ่านหนังสือถึงร้อยละ 33 นอกจากนี้การอ่านยังช่วยคลายเครียด ทำให้หลับสบาย

เปลี่ยนแปลง เพราะแบ่งปัน

ผลงานสารคดีของเยาวชนจากค่ายสารคดีครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ 'เปลี่ยนแปลงเพราะแบ่งปัน' 12 เรื่องสารคดีในนิตยสารสารคดีฉบับพิเศษ เปิดเรื่องราวและมุมมองของเยาวชนที่มีต่องานจิตอาสาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน ไปจนถึงสังคมโลก สะท้อนภาพการแบ่งปันในหลากหลายพื้นที่ทั้งในดงดอย ชนบท เมืองใหญ่ ความเอื้อเฟื้อที่งดงามที่มีต่อคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งพลังเล็ก ๆ ที่จะสะท้อนให้เห็นว่า เราทุกคนล้วนมีพลัง 'เปลี่ยนแปลง' สังคมได้ด้วยการ 'แบ่งปัน' 

เอิ้นเน้อ Issue 4 : เยี่ยมเยือน บ้านเรือน คนเมือง เชียงใหม่

ในวันที่การท่องเที่ยวเบ่งบาน คนรุ่นใหม่เริ่มย้อนกลับไปสนใจวัฒนธรรมพื้นบ้าน วิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิม เอิ้นเน้อ ฉบับที่ 4 จึงขอพาไปเยี่ยมเยือนบ้านเรือน วิถีชีวิตของคนล้านนาแท้ ๆ ที่หยิบเอาคุณค่าในวิถีมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว ผสานความเก่าและความใหม่ให้ลงตัว เป็นการท่องเที่ยวที่น่ารัก ใกล้ชิดชุมชน เรียบง่าย และหยั่งรากถึงคุณค่าความเป็นชุมชนได้อย่างแท้จริง