Filter
ประเภทสื่อ
คำค้นหา "ทั้งหมด" พบ 244 ข้อมูล

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - โพธิรักษ์ (แบงค์) แสงสว่าง

“การตื่นเพื่อรู้” สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกขณะ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ไม่จำกัดที่ช่วงอายุหรือวัยแต่อย่างใด คุณโพธิรักษ์ แสงสว่างหรือ “แบงค์” ครูสอนโยคะสมาธิ ได้มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์“ตายเพื่อตื่น” จุดที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณแบงค์อย่างไม่มีวันหวนกลับ กับการ “ตื่น” เพื่อ “รู้” ที่เปรียบเสมือนการกำเนิดใหม่ในชีวิตและทำให้คุณแบงค์เข้าถึงจิตจักรวาลที่สร้างการตระหนักรู้ ยอมรับและรู้ทันถึง “ตัวกูของกู” ที่เกิดจากหลุมพรางทางความคิดและความเชื่อเดิมๆ

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - ชวณัฏฐ์ ล้วนเส้ง

“เผชิญทุกข์สู่การพบปัญญาภายใน” บทความ โดย คุณชวณัฏฐ์ ล้วนเส้ง สถาปนิกชุมชน นักออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมกับชุมชน ครูหยินโยคะและกระบวนกร Transformation Game ได้มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ ”การตื่นรู้” จากการรู้จักธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราเอง เพื่อให้เข้าถึงปัญญาที่เกิดขึ้นจากภายใน ไม่หลงผิดยึดติดกับความคิดที่ว่ามี “ตัวเราของเรา” ซึ่งปัญญาที่เกิดขึ้นจากภายในจะทำให้เรามีสติในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและปล่อยวาง อีกทั้งจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างแท้จริง

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - โอม รัตนกาญจน์

คุณโอม รัตนกาญน์ ผู้ก่อตั้งบริษัท DOJO Spirit และเป็นกระบวนกรผู้เชี่ยวชาญการคลี่คลายความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงองค์กร ได้มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์และมุมมองของ “การตื่นรู้” ที่เป็นการเข้าถึงความหมายที่แท้จริงและเจตจำนงของชีวิตว่าเราเกิดมาทำไม เกิดมาเพื่ออะไร อีกทั้งการตระหนักรู้ถึงสัจจะความจริงที่ว่า ตัวเราแท้จริงนั้นไม่มีอยู่จริง แต่เราคือส่วนหนึ่งของจักรวาลที่รอการ ”ตื่น” เพื่อออกเดินทางค้นหาความหมายที่แท้จริงของตัวเราเอง

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - ธนัญธร เปรมใจชื่น

“ตื่น” ออกจากสิ่งที่(เคย) “รู้” และหากลองทบทวน “สิ่งที่(เคย)รู้” นี้ว่ามีต้นต่อมาจากอะไร เราจะพบได้ว่า “สิ่งที่(เคย)รู้” เหล่านี้ ล้วนมาจากสิ่งที่เราสร้างขึ้นเอง บทความประสบการณ์จริงเส้นทางสู่การตื่นรู้ กับ คุณธนัญธร เปรมชื่นใจ หรือ ครูน้อง วิทยากรกระบวนการองค์กรของขวัญแห่งปัจจุบันขณะ (7 presents) ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองแห่ง “สภาวะรู้ตัวทั้งยามหลับและตื่น” การตื่นรู้ ที่มีสำนึกรับรู้ ด้วยการรวมเอาสภาวะเชิงกายภาพ สภาวะจิตใจและมิติของจิตวิญญาณเข้าไว้ด้วยกัน

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - พระปกรณ์นันทน์ ฐิตธมโม

บทความเส้นทางการตื่นรู้ “ไม่ต่อสู่กับความมืด” ในทัศนะของ พระปกรณ์นันทน์ ฐิตธมโม หลายครั้งที่ใจของเราถูกพันธนาการจากสิ่งที่มนุษย์สมมติขึ้น จากสิ่งที่เราสร้างขึ้นและก็ไปหลงในสิ่งสมมตินั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเอง หากเราลองทบทวน ‘สิ่งที่เราสร้างขึ้น’ นี้ว่ามีต้นตอมาจากอะไร ที่มาของมันมาจากไหน เมื่อทบทวนอย่างตรงไปตรงมา เราอาจได้รับคำตอบหลายอย่างและพบทางออกจากสิ่งที่พันธการเราไว้ เพราะเมื่อไหร่ที่เราตื่น ความหลงนั้นก็จะหายไป

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ -พระจิตร์ จิตฺตสํวโร

เส้นทางสู่การตื่นรู้ ในทัศนะของ พระจิตร์ จิตฺตสํวโร กับการ ‘เห็นความเป็นมนุษย์ แจ่มแจ้งในธรรมชาติของชีวิต’ การตื่นรู้ในระดับบุคคลที่เริ่มได้จากตัวเรา สู่การสร้างการตื่นรู้ในระดับสังคมที่เป็นไปได้ ด้วยการเริ่มลงมือปฏิบัติจริง โดยหมั่นตรวจสอบตัวตนของเรา ฝึกฝน แก้ไขอบรมตัวเองอย่างมีวินัย ไม่พูด ทำ หรือ คิด ตามใจตัวเอง เข้าใจในธรรมชาติของโลกและสังคมที่เราอยู่อาศัย ซึ่งการตื่นรู้จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ เข้าใจตนเองและผู้อื่น ทำให้เราอยู่ร่วมกับกายใจของเราและผู้อื่นด้วยความสบายใจ ไม่เบียดเบียนกันและอนุเคราะห์กันได้

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์

เส้นทางสู่การตื่นรู้ ‘ก่อนโลกสลาย บริหารชีวิตและธุรกิจด้วยการตื่น’ โดย คุณเอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์ CEO ของบริษัท LOVE Leasing กับประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตที่ทำให้ค้นพบ เส้นทางสู่การตื่นรู้ ด้วยการปลุกตัวตนภายในและการเอาชนะใจตัวเอง ซึ่งได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวตนภายนอกและมุมมองการมองโลกจากภายใน เพื่อดำเนินชีวิต ‘ใหม่’ ที่เต็มไปด้วยการตระหนักรู้ต่อตนเอง ต่อผู้คนรอบตัวในสังคมและการตื่นรู้นี้ยังทำให้สัมผัสได้ถึงความสุขที่เกิดขึ้นในทุกอณูของชีวิต

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - อิทธิศักดิ์ เลอยศพรชัย

เส้นทางสู่การตื่นรู้ ‘เห็นโลกภายในที่บิดเบือนสู่สังคมที่ทุกคนรักกัน’ โดย คุณอิทธิศักดิ์ เลอยศพรชัย ประธานมลูนิธิสหธรรมิกชน กับจุดเปลี่ยนในชีวิตที่นำไปสู่เส้นทางการ ‘ตื่นรู้’ และการค้นพบความหมายของคำว่า ‘หนึ่งเดียวกัน’ เมื่อกลับมาสำรวจและทำความเข้าใจกับความเป็นจริงของตัวตน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นธรรมดาแต่ยิ่งใหญ่ในการ ‘ตื่น’ เพื่อดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญา ความเมตตา ความรักและความกล้าหาญ ที่จะเกิดเป็นประโยชน์ต่อตนและสังคม อีกทั้งเกิดความเจริญที่สมดุลทั้งโลกภายนอกและโลกภายใน

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร

บทความ เส้นทางสู่การตื่นรู้ โดย คุณ ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร โค้ช วิทยากร และที่ปรึกษาด้าน Soft Skills จากที่เคยแสวงหาประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ ได้ผันตัวมาแสวงหาการเติบโตภายในของชีวิต ศึกษาคำสอนและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของหมู่บ้านพลัม โดย หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ ที่ทำให้ค้นพบ “ความหมายใหม่ของความสุขและความสำเร็จ” จากการปล่อยวาง ‘ความสำเร็จ’ การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ชื่นชมสิ่งต่าง ๆ รอบตัวตามอย่างที่มันเป็น ซึ่งได้ก่อให้เกิดพฤติกรรมใหม่ ๆ ที่เกื้อหนุนความเจริญงอกงามของชีวิต

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - กิตติเชษฐ์ สิริศรีพรชัย

เส้นทางสู่การตื่นรู้ ‘แสงที่ปลดปล่อยพันธนาการ’ โดย คุณกิตติเชษฐ์ สิริศรีพรชัย ที่ปรึกษาในการปรับสมดุลและแนะนำการไปสู่เป้าหมายของชีวิตด้วยการใช้ญาณทัศนะ กับมุมองการตื่นรู้ ที่ได้จากการสำรวจความทุกข์ของตัวเองและตระหนักว่า ‘ทุกอย่างอยู่ที่ใจ’ แท้จริงแล้วสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเป็นเพียงสมมุติเพื่อใช้ในการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณ เมื่อเราตื่นรู้เราจะมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงตนเองให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อยกระดับจิตวิญญาณและความสุขในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - ทวีวรรณ กมลบุตร

บทความ เส้นทางสู่การตื่นรู้ “ลมหายใจเพื่อส่งต่อปีติสุข” โดย คุณ ทวีวรรณ กมลบุตร โค้ช วิทยากร ที่ทำงานด้านการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ กับมุมมอง ‘วิชาชีวิต’ และเส้นทางสู่ ‘การตื่นรู้’ ที่ได้จากการสะสมการเรียนรู้ทักษะ ทั้งความรู้ในการพัฒนาตนเองในมิติต่าง ๆ รวมถึงจุดเปลี่ยนในชีวิต ที่ได้กลายเป็นบทเรียนที่สร้างการเติบโตภายในและนำไปสู่การ “ตื่นรู้” ซึ่งทำให้ค้นพบความสุขที่แท้จริง ที่อยู่ในความว่างของความคิด เราจะพบกับความสุขได้ เมื่อใจสงบ เมื่อเรารู้ใจของเราเอง เมื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจความจริงแท้ของชีวิต

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - อังคณา มาศรังสรรค์

เส้นทางสู่การตื่นรู้ ‘ปล่อยตัวเองออกจากสนามรบ’ โดย คุณอังคณา มาศรังสรรค์ อดีตวิศวกร สู่ผู้บริหารโรงเรียนสอนพิเศษ กับวิถีทางเลือกเพื่อจัดการปมปัญหา ‘Midlife Crisis’ การตั้งคำถามต่อชีวิตและเส้นทางสู่การเรียนรู้โลกภายในตัวตน ที่ช่วยสร้างการตื่นรู้ การมองเห็นและเข้าใจปมปัญหาภายใน อีกทั้งได้สร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจากการที่ได้ทำความรู้จักตัวตน เกิดการ ’คลี่คลายอดีต’ ‘การใคร่ครวญ’ ‘การรู้ตัว’ เกิดความรัก ความเมตตาและความสัมพันธ์ระหว่างคนรอบกายที่ดีขึ้น