Filter
ประเภทสื่อ
ประเภทสื่อ "บทความ" พบ 244 ข้อมูล

รวม 40 ประสบการณ์จริง 40 เส้นทางสู่การตื่นรู้ - โพธิรักษ์ (แบงค์) แสงสว่าง

โควิดกับการตื่นรู้

3 ข้อดีของโควิด-19 จากพระไพศาล วิสาโล

บทสนทนาเปลี่ยนโลก เปลี่ยนเรา

ความเป็นแม่ทำให้เรายอมรับทุกส่วนในชีวิตตัวเอง - แม่โอ๋ วริสรา มีภาษณี

ร่วมสร้าง ชุมชนแห่งความตื่นรู้ ขับเคลื่อนสังคมสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันเราต่างดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่นำมาซึ่งความขัดแย้ง ตลอดจนปัญหาเศรษฐกิจที่อาจทำให้หลายคนตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราจะผ่านมันไปได้อย่างไร? โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน โดยมูลนิธิสหธรรมมิกชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งความตื่นรู้ให้ผลิบานขึ้นในสังคม เชื่อมผู้คนให้เกิดขึ้นเป็นชุมชนเล็กๆ ที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้และสร้างการเติบโตทางจิตวิญญาณ เพื่อให้ทุกชีวิตสามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ 

ก๊อต จิรายุ ชวนเปิดประสบการณ์ หัวใจตื่นรู้ ชมสารคดีค้นหาความหมายแท้จริงของชีวิต