Filter
ประเภทสื่อ
ประเภทสื่อ "จัดการความรู้" พบ 60 ข้อมูล

เปิดโลกอ่านสร้างสุข จากโรงเรียนสู่ชุมชน สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข

ช่วยเด็กสร้างโลก

คู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กวัย 3-5 ปี เหมาะสำหรับเป็นตัวอย่างให้คุณครู คุณพ่อคุณแม่ และผู้ที่ทำงานด้านเด็กได้นำไปทดลอง ประยุกต์ ต่อยอดใช้ในการทำกิจกรรมสำหรับเด็กในวัยนี้ เนื้อหาของกิจกรรมแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามเป้าหมายคุณลักษณะทางด้านจิตใจที่ผู้ใหญ่อยากบ่มเพาะและเสริมสร้างให้เกิดขึ้นในเด็กวัยนี้ ได้แก่ ระเบียบวินัย สันติ จิตสาธารณะ การเคารพความแตกต่าง ความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ การจัดการอารมณ์ของตัวเอง การรักในเพือนมนุษย์ แบ่งปัน และสร้างสรรค์ โดยแต่ละคุณลักษณะประกอบไปด้วยตัวอย่างกิจกรรม 3 กิจกรรม เพื่อเป็นการหนุนเสริม สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใหญ่ได้ช่วยกันสร้างโลกที่น่าอยู่และมั่นคงให้เกิดขึ้นในใจของเด็ก ๆ ผู้ที่จะเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพในสังคมโลก

MIDL for Kids การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สำหรับเด็กปฐมวัย

เพาะพันธุ์สารคดีใหม่ในจอตู้

ในยุคที่สื่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตและมีความง่ายต่อการเข้าถึง  ผู้ผลิตรายการสารคดีที่ดีจึงควรมีความรอบคอบและตระหนักถึงข้อเท็จจริงในการนำเสนอว่าผู้ชมได้รับประโยชน์หรือเรียนรู้อะไรบ้าง รวมถึงมีเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อให้น่าสนใจ สมุดบันทึกเรื่องราวในโครงการเติมไฟประกายฝัน “คู่มือการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ของคนรุ่นใหม่” มิใช่เพียงแค่ตัวอักษร กระดาษ ภาพวาด แต่คือ ชีวิตและวิญญาณแห่งความฝันของใครหลายๆ คนที่ร่วมก้าวเดินไปในเส้นทางการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์สำหรับเยาวชนและครอบครัว โดยมีรุ่นพี่มืออาชีพเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อเปิดหัวใจรับรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสานต่อให้โลกนี้มีสื่อสีขาวเพื่อเยาวชนของเรา

เล่น...เพื่อสร้างโลกที่เป็นสุข

เพราะการเล่นเป็น 1 ในกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ให้กับเด็กอย่างสมวัย หนังสือเล่น...เพื่อสร้างโลกที่เป็นสุข จึงเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นคู่มือที่ใช้สำหรับบอกแนวทางปฏิบัติในการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างพื้นที่เล่นสำหรับเด็กให้กับผู้ที่ทำงานด้านเด็ก โดยเรียบเรียงเนื้อหามาจากประสบการณ์จริงในการทำงานร่วมกับงานวิจัยของต่างประเทศ ผ่านการนำมาปรับปรุงและทดลองใช้โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เนื้อหาประกอบไปด้วยภาพรวมการจัดสภาพแวดล้อมสำหรับเด็ก สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเล่น การพัฒนาพื้นที่เล่น การมีส่วนร่วมในการเล่น ตลอดจนถึงเทคนิคการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเล่นอย่างเป็นรูปธรรม

KiDCHEN สูตรเด็ดรายการเด็ก

คู่มือเพื่อการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ครอบคลุมรวมถึงการผลิตคลิปที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กในโลกออนไลน์ มีที่มาจากหลักสูตรและการจัดอบรมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กหน้าใหม่โดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน โดยเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในหลายด้านหลายมุมมอง ตั้แงต่นักวิชาการ นักแต่งนิทาน นักสื่อสาร นักคิด ผู้ผลิตรายการมืออาชีพ ทีมงานโปรดักชั่น และหน่วยงานที่สนับสนุนการสร้างสื่อเด็ก เรียบเรียงเนื้อหาครบถ้วนตั้งแต่การบอกสถานการณ์และความสำคัญของสื่อทีวีกับเด็ก โอกาสของการพัฒนารายการเด็ก รูปแบบรายการเด็กที่ผู้ปกครองและเด็กอยากดู ข้อควรระวัง สูตรสำเร็จของการทำรายการเด็กที่มีคุณภาพ ไปจนถึงขั้นตอนการประเมินผล เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์แบบครบถ้วนสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการทำรายการเด็กอย่างแท้จริง