Filter
ประเภทสื่อ
ประเภทสื่อ "คลิปวิดีโอ" พบ 823 ข้อมูล

New Heart New World 2 ศ.นพ.ประเวศ วะสี

เปิดมุมมองการตื่นรู้  โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ประเวศ วสี ราษฎรอาวุโส สะท้อนให้เห็นว่า บางครั้งการทำความดีก็เกิดทุกข์ได้ เพราะไปยึดมั่นถือมั่นในความดีที่ทำ ยึดมั่นในตัวตน จึงมีจิตใจที่คับแคบ ไม่เป็นอิสระ  การทำงานอย่างมีความสุขต้องปฏิบัติร่วมกัน มีการอยู่ร่วมกัน การถ่อมตัว เราไม่สามารถทำสำเร็จได้เพียงคนเดียว  ทุกคนมีความสำคัญเท่ากัน เราต้องมีความรักและเมตตากรุณาต่อกัน สังคมไทยทุกวันที่วุ่นวาย เพราะต่างคนต่างยึดมั่นในความต้องการของตัวเอง ของพรรค ขององค์กร การจะปฏิรูประเทศไทย จะต้องคำนึงถึงส่วนร่วมจากฐานรากของสังคม พระเจดีย์ไม่สามารถสร้างได้จากยอด ต้องสร้างจากฐาน จึงต้องเรียนรู้และอยู่ร่วมกันด้วยรักและเมตตา เชื่อว่าทุกคนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีศักยภาพหากได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

New Heart New World 2 อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร

New Heart New World 2 ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

New Heart New World 2 วิวัฒน์ ศัลยกำธร

วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ อาจารย์ยักษ์ ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรมชาติ  ผู้ที่เติบโตมากับท้องทุ่งท้องนา ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ และที่วิ่งเล่นในยามเด็ก  แต่เมื่อเติบโตได้มาศึกษาในเมือง และค้นคว้าวิจัยจากตำราจากต่างประเทศ จึงเกิดภาวะการพัฒนาที่หลงลืมวิถีชีวิตของบ้านทุ่งไป  จนเมื่อได้รับพระราชดำริจากในหลวง รัชกาลที่ 9 จึงเข้าใจแล้วว่า การพึ่งพาตนเอง การรักษาความเป็นภูมิประเทศของบ้านเกิด และรักษาอารยธรรมท้องถิ่น คือ ภูมิคุ้มกันในกับเราอย่างดีที่สุด  การเป็นนักพัฒนาชุมชนและการออกแบบแผนพัฒนาประเทศชาติ ไม่ต้องเอาแบบใคร ให้ยึดในแผ่นดินเกิดของเราดีที่สุด จงจำไว้ว่า “ความขาดแคลนไม่เป็นปัญหา ของเพียงเรามีปัญญาและความอดทน”

New Heart New World 2 นคร ลิมปคุปตถาวร

นคร ลิมปคุปตถาวร เจ้าของโครงการสวนผักคนเมือง ผู้ใช้ธรรมชาติจาการทำการเกษตรยั่งยืนสู่การตื่นรู้เพื่อตนเองและผู้อื่น จากคนที่ชอบอยู่กับตนเอง ไม่ชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับใคร ๆ เริ่มเปลี่ยนมุมมองในการชีวิต  จากเรื่องง่าย ๆ ของการปลูกผักเพื่อกินเอง สู่ประโยชน์และความสุขที่ได้รับนอกเหนือจากผักที่ปลูก คือ การมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากได้กินผักปลอดสารเคมีที่ใส่ใจดูแล , การปล่อยวาง รู้ทันความคิดของตนเอง เมื่อได้ทำเกษตรในสวน  และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ว่าเราต้องอยู่อย่างพึ่งพาตนเอง พึ่งพาผู้อื่นได้ พึ่งพากันและกัน นั่นคือ ทักษะของชีวิตในความเป็นจริง

New Heart New World 2 พระอาจารย์ชยสาโร

มีคนเคยตั้งคำถามว่า เป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติติธรรมคืออะไร ? พระชยสาโร กล่าว่ามีอยู่ในบทสวดมนต์อยู่แล้ว “...เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตลอดกาลนาน...” แล้วเราทุกคนต้องทำอย่างไรจึงจะมีประโยชน์ มีความสุข ไม่ใช่เป็นความสุขที่คนอื่นบอกให้เรามี บอกว่ามันคือประโยชน์ ทุกวันนี้เราเที่ยวแต่ไปรู้เรื่องชาวบ้านเขา แต่ไม่เคยรู้จักตนเองเลย ว่า เราจะมีความสุขในชีวิตได้อย่างไร ไม่มีใครทำให้เรามีความสุขได้  แม้แต่คนที่รักเราที่สุด คนที่ต้องรับผิดชอบชีวิตเราก็คือตัวเราเอง จะสุขจะทุกข์อยู่ที่เรา  ว่าจะใช้ชีวีตอย่างมีสติ เพื่อเกิดปัญญาได้อย่างไร จงอยู่กับ “ปัจจุบัน” ใช้เป็นห้องเรียน ในการฝึกและเรียนรู้ชีวิต บริหารเวลาที่มีเท่ากันทุกคน ปล่อยวางความกังวล ใช้ชีวิตอยู่กับสติทุกลมหายใจ

New Heart New World 2 คามิน เลิศชัยประเสริฐ

คามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปิน ผู้ค้นหาความจริงของชีวิต ผ่านงาน “ศิลปะ” ที่สามารถสะท้อนความจริง-ความดี-ความงาม ที่อยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน เพียงแต่บางครั้งเราหลงลืมมันไป ทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนเป็นสัจจะ ศิลปะสามารถสื่อสารความเป็นจริงของมนุษย์ได้ดีที่สุด เพราะเป็นความจริงที่ปราศจากทัศนคติครอบงำ ศิลปินกับคนดู เมื่อเสพงานศิลป์จะมีความจริงที่ค้นพบแตกต่างกัน  ทุกวันนี้คนเราทุกข์เยอะ  เพราะยึดมั่นในความจริงที่ปรุงแต่ง  เมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการก็ทุกข์  ไปติดกับกับ “อดีตที่เป็นความทรงจำ” และ “อนาคตที่ปรุงแต่งขึ้น” จนหลงลืมความจริงในจริง ณ ขณะปัจจุบัน ที่เราทุกคนต้องมองโลกตามความเป็นจริง ณ ขณะนี้ อย่างมีสติ

New Heart New World 2 มาโนช พุฒตาล

มาโนช พุฒตาล  นักจัดรายการวิทยุ /นักเขียน  ผู้ตื่นรู้ในชีวิตจากการป็นคอลัมนิสต์  “คู่สร้างคู่สม”  สื่อที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นเครื่องมือ “การทูตอย่างละเมียดละไม หรือ soft diplomacy”  ซึ่งก็คือการทูตระหว่างประชาชนกับประชาชน  ที่ไม่ต้องอาศัยโครงสร้างหรือระบบใดทางสังคมเลย มีเพียงความจริงใจต่อกัน  สามารถสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้ จากประสบการณ์การเดินทางที่ผ่านมา ทำให้ได้สัมผัสชีวิตและความเป็นจริง  จึงค้นพบว่า “คนที่ทำสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ทำอย่างสม่ำเสมอ” ย่อมมีคุณค่าไม่แตกต่างกับคนที่ยิ่งใหญ่เลย  แม่ครัวที่ทำอาหารให้คนอื่นได้กินอย่างเอร็ดอร่อย ก็เก่งไม่เพียงนักดนตรีชื่อดังระดับโลกที่เล่นเพลงไพเราะให้คนฟังแล้วมีความสุข

New Heart New World 2 ธนญชัย ศรศรีวิชัย

เปิดเมือง เปิดใจ มาสร้างภูมิคุ้มใจ ต้อนรับชีวิตวิถีใหม่

เปิดเมือง เปิดใจ ต้อนรับ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่จะไม่เหมือนเดิม นอกจากสุขภาพกายที่ยังคงต้องระมัดระวังกันต่อไป สุขภาพใจก็ละเลยไม่ได้เช่นกัน ชวนสร้าง "ภูมิคุ้มใจ" ไว้ต้อนรับวิถีชีวิตใหม่ให้มีความสุข โดยมี 4 หมวดกิจกรรม ให้เลือกลองทำ #ปรับชีวิตเปลี่ยนโหมดใจ ให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ ต้องมีสติเสมอ ใช้โอกาสนี้ฝึกเรียนรู้ พัฒนาจิตใจให้ดีและแข็งแรงขึ้นได้ #ใคร่ครวญโลกภายใน แม้วันนี้จะออกนอกบ้านได้ แต่การเดินทางภายในยังคงสำคัญ ยุคหลังกักตัวอยู่บ้าน วิกฤตโควิดได้สอนอะไรเรา อะไรสำคัญกับชีวิต ความคิดและความรู้สึกของเราส่งจะผลต่อชีวิตใหม่นี้อย่างไร #สานใจในความสัมพันธ์ - ชีวิตวิถีใหม่จะแตกต่างไปจากเดิม เช่น เราไม่อาจใกล้ชิดกันได้เท่าเดิม ไม่อาจใช้เวลาร่วมกันได้นานเหมือนเช่นเคย แต่มีหลายวิธีที่อยากแนะนำที่จะช่วยสานความสัมพันธ์ได้ แม้กายจะห่างไกลกัน #สรรค์สร้างใจสู่ความสงบ - ชีวิตวิถีใหม่ อาจทำให้รู้สึกแปลกแยก กังวล เครียด แต่ยังมีข้อแนะนำดีๆ ที่จะช่วยให้เราอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขและนำความสงบมาสู่ชีวิตวิถีใหม่ได้ไม่ยาก

ศรัทธาในการตื่นรู้ - อ.ประมวล เพ็งจันทร์

คลิปบันทึกเสียงจากงานเวิร์คชอป ภาวนาตามวิถี โดย อ.ประมวล เพ็งจันทร์ ที่จะสร้างศรัทธาแห่งการตื่นรู้ เปิดมุมมองทางความคิดในการมองโลกรอบด้าน ทั้งโลกภายนอกและโลกภายในอย่างรู้เท่าทัน เพื่อให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่เข้ามากระทบกับการดำเนินชีวิตของเราด้วยความมีสติ ด้วยความเชื่อมั่นและมีศรัทธาในการดำเนินชีวิต รวมถึงตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ หนึ่งในธรรมชาติเล็ก ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ พวกเราทุกคนโปรดมีความรู้สึกว่า พวกเรามีบุญที่สั่งสมไว้มากมาย จนเพียงพอแล้วที่จะได้สัมผัสกับความงดงามของชีวิตที่เราถือครองอยู่ โปรดมีความเชื่อมั่นว่า เรามีความสุขเหลือเกินที่ได้มีชีวิตนี้ และได้มีวันนี้ และเราจะมีความสุขเช่นนี้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันต่อไป จาก ภาวนาตามวิถี อ.ประมวล เพ็งจันทร์ 6 มีนาคม 2559