Filter
ประเภทสื่อ
ประเภทสื่อ "คลิปวิดีโอ" พบ 873 ข้อมูล

รู้จักมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

คลิปวีดีโอแนะนำมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ที่จัดตั้งขึ้นด้วยความตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบของสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีต่อเยาวชนไทย ทำหน้าที่ให้ความรู้ ชี้แจง ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนากิจกรรมที่จะทำให้เยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครูและโรงเรียนได้เข้าใจและเกิดศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อไอซีทีอย่างรอบด้าน ผ่าน 3 ภารกิจหลักคือ 1. ขับเคลื่อนนโยบายการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์​ ปลอดภัย และรู้เท่าทัน 2. พัฒนาศักยภาพด้าน ICT ให้กับเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ และ 3. ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานพัฒนาสังคม