Filter
ประเภทสื่อ
ประเภทสื่อ "คลิปวิดีโอ" พบ 776 ข้อมูล

A2O - Q and A 2.ที่มาของบอร์ดเกม

::: ก่อนจะเป็นบอร์ดเกมเพื่อการตื่นรู้ ::: เกม A2O – Awake to Oneness : ตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน ได้แรงบันดาลใจและพัฒนาต่อยอดจากหนังสือ หัวใจตื่นรู้ New Heart New World 3 - Guidebook 7 ลำดับขั้นเพื่อการตื่นรู้สู่ความสุขที่แท้จริง (ธรากร กมลเปรมปิยะกุล และณัฐนภ ตระกลธนภาส เขียน) ซึ่งเรียบเรียงจากประสบการณ์ตื่นรู้ของผู้แบ่งปันในโครงการ New Heart New World – โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง และศาสตร์ความรู้เรื่องจิตวิญญาณสากลต่างๆ นำมาสังเคราะห์และนำเสนอเป็นองค์ความรู้ 4 ภาค 7 ขั้นตอนสู่การตื่นรู้ เป็นองค์ความรู้เรื่องการตื่นรู้ที่เป็นรูปธรรมสากล เข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้จริง ปัจจุบันหนังสือหัวใจตื่นรู้ได้รับการพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 โดย Sook Publishing by สสส

รู้เท่าทันข่าว : ตอนที่ 5 กลุ่มแชท แหล่งเพาะพันธุ์ข่าวปลอม

รู้เท่าทันข่าว : ตอนที่ 2 เรื่องจริงเกี่ยวกับข่าวปลอม และการรู้เท่าทัน