Filter
ประเภทสื่อ
ประเภทสื่อ "คลิปวิดีโอ" พบ 620 ข้อมูล

เปิดโลกอาสา : อาสาข้างเตียง

ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ เพื่อนๆ จิตอาสา ชวนทุกคน ...เลือกเวลาที่ใช่ กับกิจกรรมที่ชอบ... เปิดโลกอาสา กับ โครงการอาสาข้างเตียง เครือข่ายพุทธิกา เป็นอีกหนึ่งงานอาสาที่ผู้มาร่วมอาสา ต้องมาด้วยหัวใจ  เพราะเป็นงานที่ต้องเยียวยาและดูแลผู้ป่วยเรื้องรัง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และผู้สูงอายุ ด้วยการให้เวลา พูดคุย รับฟัง เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานอาสาข้างเตียงได้ทุกคน แม้กระทั่งผู้ป่วยด้วยกันเอง ก็สามารถมาทำงานอาสาส่วนนี้ได้ ขอเพียง เรามี “หัวใจเกื้อกูล กรุณาต่อกัน” ก็เพียงพอกับคุณค่าของชีวิตแล้วสนใจทำงานอาสา คลิก www.JitArSaBank.com      

คู่มือจิตอาสา โดย ธนาคารจิตอาสา

รู้จักธนาคารจิตอาสา

สังคมดีต้องใช้อะไรสร้าง ? เงิน หรือ แรงงาน สิ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ก็คือ “เวลา” ในแต่ละวันคนเรามีเวลาเท่ากัน แต่ละคนจะใช้เวลาอย่างไรให้ก่อประโยชน์กับสังคม บางใช้เวลากับการทำงาน ใช้เวลากับการเดินทาง ใช้เวลากับการเที่ยวและดูหนัง  จะดีกว่าไหม ถ้าเรานำเวลาอันมีค่าไปฝากที่ธนาคารจิตอาสา  เพื่อแบ่งปันเวลานั้นมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ธนาคารจิตอาสาจะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับองค์กรอาสา เพื่อแจ้งข่าวงานอาสาที่ใช่ ในเวลาที่เหมาะสมให้กับทุกคน ไม่จำกัดเพศ วัย และอาชีพ ทุกคนสามารถลงแรง ปันเวลา เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกัน สนใจสมัครออมเวลาที่ธนาคารจิตอาสา คลิก www.JitArSaBank.com       

สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง ปรัชญา โดย ดร เมธา หริมเทพาธิป

เมื่อผู้ตื่นรู้สามารถรวมใจกันให้เป็น Oneness ย่อมสามารถสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมร่วมกันได้ด้วย ความรักความเข้าใจ ความงามในจิตใจ และความรักในเพื่อนมนุษย์ตามความเป็นจริง สิ่งที่ทำได้เลยก็คือ ความเข้าใจ การยอมรับ และอภัยตนเองจากนั้นก็มองให้เห็นตามความเป็นจริงว่า ‘การเชื่อมต่อ” (Connect) ด้วยอำนาจและผลประโยชน์ แท้จริงแล้วเป็น ‘การปฏิเสธการเชื่อมต่อ’ (Disconnect) การเชื่อมต่อให้ลึกถึงระดับความรู้สึกทางจิตใจนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเข้าถึงความจริง ความงาม ความรักในตัวมนุษย์ เข้าใจตนเอง เห็นใจเห็นผู้อื่น เชื่อมโยงด้วยความรักความเข้าใจกับเพื่อนมนุษย์ . - ดร.เมธา หริมเทพาธิป ที่มา : ข้อความส่วนหนึ่งจากหนังสือ "ONE หนึ่งเดียวกัน"

สู่หนึ่งเดียวกันในมุมมอง จิตวิญญาณ โดย คุณจุรี พิพัฒนรังคะ ครูบี

สังคมอริยะชน Part 2 โดย พระอาจารย์สมทบ ปรักกโม

สังคมอริยะชน Part 1 โดย พระอาจารย์สมทบ ปรักกโม

สนทนาธรรมกับ พระอาจารย์ สมทบ ปรกฺกโม ช่วงที่หนึ่ง เรื่องหนทางสู่การเป็น “อริยะชน” หรือ ผู้ที่เข้าถึงคุณธรรม รู้เท่าทันตนเอง มีสติและฉลาดในการจัดการ โดยการนำหลักอริยะวิถีมาประยุกต์ใช้และฝึกฝนในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาศักยภาพในตัวเราให้มีคุณสมบัติของอริยะชน คือ รู้เท่าทันตนเอง มีความเพียรและใฝ่รู้ รู้จักการเสียสละไม่ยึดถือ มีสติปัญญาในการจัดการที่ดีและมีความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองในการทำสิ่งที่ดีงามได้ รวมถึงประพฤติตนให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและสามารถนำพาชีวิตของตนเองไปสู่จุดหมายได้อย่างมีความสุขจากภายในที่แท้จริง

The Last Life Lesson เตรียมจัดกระเป๋าออกเดินทางครั้งสุดท้าย