ประเภทสื่อ
We Oneness คือ
We Oneness คือ
28 มิถุนายน 2562
โดย โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน (มูลนิธิสหธรรมิกชน)
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

We Oneness ในมูลนิธิสหธรรมนิกชน เกิดจากความตั้งใจในการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้ ของกลุ่มกัลยาณมิตรที่มีความหลากหลายในวิธีคิดแต่มีสัจจะความจริงเดียวกัน  ซึ่งมีเป้าหมายที่อยากจะให้ผู้คนหันกลับมาสนใจเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตให้เกิดการตระหนักรู้โดยการนำหลักพระพุทธศาสนา ศาสตร์เพื่อการตื่นรู้ เพื่อให้มนุษย์ยุคนี้กลับมารู้จักตัวเองและนำวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมต้นแบบหรือสังคมอาริยะชน อีกทั้งเป้าหมายหลักของมูลนิธิสหธรรมนิกชน คือ ขยายพื้นที่ทางความคิดและเพิ่มกัลยาณมิตรในสังคม

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  จิตตปัญญา สุขภาวะทางปัญญา
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  28 มิ.ย. 2562
 • ประเภทสื่อ :
  คลิปวิดีโอ
 • ภาคี :
  โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน (มูลนิธิสหธรรมิกชน)
บทความอื่นของภาคี ดูทั้งหมด

บทความอื่นของภาคี

โครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน (มูลนิธิสหธรรมิกชน)

ดูทั้งหมด
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (199 MB)