ประเภทสื่อ
Infographic แนวปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็ก กรณีภัยออนไลน์
Infographic แนวปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็ก กรณีภัยออนไลน์
24 กรกฏาคม 2563
โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
Infographic แนวปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็ก กรณีภัยออนไลน์
Infographic แนวปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็ก กรณีภัยออนไลน์
Infographic แนวปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็ก กรณีภัยออนไลน์
Infographic แนวปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็ก กรณีภัยออนไลน์
Infographic แนวปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็ก กรณีภัยออนไลน์
Infographic แนวปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็ก กรณีภัยออนไลน์
Infographic แนวปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็ก กรณีภัยออนไลน์
Infographic แนวปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็ก กรณีภัยออนไลน์

รายละเอียด

ข้อแนะนำและแนวทางการปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชนที่ควรพึงระวัง ในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเรื่องภัยออนไลน์ โดยต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมเป็นหลัก ทั้งเนื้อหาและวิธีการนำเสนอข่าว ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อีกทั้งข้อควรระวังต่างๆ ที่จะไม่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ในทางลบแก่เยาวชนหรือสร้างกระแสวิจารณ์จากสาธารณะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตัวเยาวชนและครอบครัวในภายหลัง

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  เท่าทันสื่อ ข้อมูลและดิจิทัล
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  24 ก.ค. 2563
 • ประเภทสื่อ :
  สื่อภาพและอินโฟกราฟฟิก
 • ภาคี :
  มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (11.4 MB)