ประเภทสื่อ
เท่าทันสื่อ สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities
เท่าทันสื่อ สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities
2 เมษายน 2563
โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
1
ถูกแชร์ทั้งหมด
เท่าทันสื่อ สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities
เท่าทันสื่อ สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities
เท่าทันสื่อ สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities
เท่าทันสื่อ สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities
เท่าทันสื่อ สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities
เท่าทันสื่อ สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL for Inclusive Cities

รายละเอียด

“เท่าทันสื่อ สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน” ได้รวบรวมแนวคิด ความเห็นและมุมมองจากกิจกรรมและการทดลองใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในโครงการย่อยของ MIDL for Inclusive Cities : สร้างเมืองของทุกคน รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องเมือง สิทธิที่จะอยู่ในเมือง เมืองที่นับรวมทุกคน และเท่าทันสื่อ เท่าทันข้อมูลข่าวสาร เท่าทันดิจิทัลในบริบทของความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมอีกด้วย

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  เท่าทันสื่อ ข้อมูลและดิจิทัล
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  2 เม.ษ. 2563
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
ดาวน์โหลด (16.4 MB)