ประเภทสื่อ
รู้เท่าทันข่าว (News Literacy)
รู้เท่าทันข่าว (News Literacy)
3 มิถุนายน 2562
โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
5
ถูกแชร์ทั้งหมด
รู้เท่าทันข่าว (News Literacy)
รู้เท่าทันข่าว (News Literacy)
รู้เท่าทันข่าว (News Literacy)
รู้เท่าทันข่าว (News Literacy)
รู้เท่าทันข่าว (News Literacy)

รายละเอียด

ในยุคของการสื่อสารแบบหลอมรวม ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของผู้คนเปลี่ยนไป คนใช้สื่อออนไลน์หรือสื่อโซเชียลมีเดียในการสื่อสารกันมากขึ้น ทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือ ไลน์  และเรามิได้เป็นเพียงผู้อ่านหรือรับชมสื่อเท่านั้น ในคน ๆ หนึ่งเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้รับสารในคร่าวเดียวกัน เราเน้นการแชร์ การส่งต่อ และการกระจายข่าวออกแบบรวดเร็ว ขาดการตรวจสอบ จึงทำให้เกิดปัญหาข่าวลวง ข่าวปลอมเกิดขึ้นมากมาย ด้วยรูปแบบการสื่อสารในสังคมยุคนี้ เราทุกคนจึงกลายเป็น “พลเมืองดิจิทัล” ที่ต้องเรียนรู้และมีทักษะในการรู้เท่าทันข่าว หรือ News Literacy  คือ มีความรอบรู้ คิดวิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

 

 

ดาวน์โหลด (2.4 MB)