ประเภทสื่อ
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาสุขภาพในสังคมไทย
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาสุขภาพในสังคมไทย
1 มีนาคม 2561
โดย มูลนิธิสุขภาพไทย
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาสุขภาพในสังคมไทย
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาสุขภาพในสังคมไทย
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาสุขภาพในสังคมไทย
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาสุขภาพในสังคมไทย
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาสุขภาพในสังคมไทย
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาสุขภาพในสังคมไทย
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาสุขภาพในสังคมไทย

รายละเอียด

หนังสือพระพุทธสาสนากับภูมิปัญญาสุขภาพในสังคมไทยเป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระความรู้ ที่ได้จากการศึกษาในหลักธรรมคำสอนในคัมภีร์ต่าง ทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมวินัยและพระพุทธศาสนาของชาวบ้านซึ่งเป็นที่มาของการนำภูมิปัญญาสุขภาพในพระไตรปิฎกและภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่น มาผสมผสานกันจนกลายมาเป็นการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  1 มี.ค. 2561
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  มูลนิธิสุขภาพไทย
ดาวน์โหลด (21.5 MB)