ประเภทสื่อ
ด้วยแรงกาย แรงใจ และสายตาที่เฝ้ามอง
ด้วยแรงกาย แรงใจ และสายตาที่เฝ้ามอง
28 เมษายน 2560
โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
0
ถูกแชร์ทั้งหมด

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นจากการจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงภาวะผู้นำ ภายใต้โครงการผู้นำแห่งอนาคต โดย สสส. ร่วมกับ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาตนเอง โดยหันมาฟังเสียงภายในตัวเราให้มากขึ้น แทนการด่วนตัดสินหรือดูหมิ่นความคิดของผู้อื่นที่ดูผิดแปลกไปจากระบบสำเร็จรูปของสังคม  ที่นับวันจะกลายเป็นรากลึกที่ฝังไปในระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ควรถึงเวลาที่เราจะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และคิด วิเคราะห์อยากแท้จริง

 

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  ผู้นำแห่งอนาคต
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  28 เม.ษ. 2560
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ดาวน์โหลด (5.7 MB)