ประเภทสื่อ
งานวิจัยเกี่ยวกับวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน
งานวิจัยเกี่ยวกับวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน
1 ตุลาคม 2556
โดย สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กเยาวชน (สสดย.)
2
ถูกแชร์ทั้งหมด
งานวิจัยเกี่ยวกับวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน
งานวิจัยเกี่ยวกับวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน
งานวิจัยเกี่ยวกับวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน
งานวิจัยเกี่ยวกับวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน
งานวิจัยเกี่ยวกับวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน

รายละเอียด

บทสรุปและอภิปรายผลจากงานวิจัยเรื่อง "สถานภาพปัจจุบันของการออกอากาศรายการวิทยุสำหรับเด็กและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุของเด็กไทย" ของ อ.มรรยา อัครจันทโชติ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรูปแบบของแผนภาพและข้อสรุปที่เข้าใจง่ายและรวดเร็ว นำเสนอข้อมูลสรุปของสัดส่วนการออกอากาศรายการวิทยุสำหรับเด็ก รูปแบบรายการวิทยุสำหรับเด็กและการเปิดรับสื่อวิทยุของเด็กไทย รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาสื่อวิทยุเพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะของเด็กไทยต่อไปในอนาคต

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสารเพื่อประชากรกลุ่มเฉพาะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  1 ต.ค. 2556
 • ประเภทสื่อ :
  งานวิชาการ และกฎหมาย
 • ภาคี :
  สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กเยาวชน (สสดย.)
สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ดาวน์โหลด (1.5 MB)