ประเภทสื่อ
ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence)
ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence)
17 ตุลาคม 2561
โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
1
ถูกแชร์ทั้งหมด
ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence)
ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence)
ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence)
ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence)
ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence)
ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence)

รายละเอียด

ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) คือ กลุ่มความสามารถทางสังคม อารมณ์ และการรับรู้ ที่จะทำให้คนคนหนึ่งสามารถเผชิญกับความท้าทายของชีวิตดิจิทัล และสามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้ ความฉลาดทางดิจิทัลครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของโลกออนไลน์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทักษะการใช้สื่อและการเข้าสังคมในโลกออนไลน์

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  เท่าทันสื่อ ข้อมูลและดิจิทัล
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  17 ต.ค. 2561
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
ดาวน์โหลด (2.2 MB)