ประเภทสื่อ
การแพทย์ดั้งเดิมเมียนมา (พม่า) กับพระพุทธศาสนา
การแพทย์ดั้งเดิมเมียนมา (พม่า) กับพระพุทธศาสนา
1 มีนาคม 2561
โดย มูลนิธิสุขภาพไทย
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
การแพทย์ดั้งเดิมเมียนมา (พม่า) กับพระพุทธศาสนา
การแพทย์ดั้งเดิมเมียนมา (พม่า) กับพระพุทธศาสนา
การแพทย์ดั้งเดิมเมียนมา (พม่า) กับพระพุทธศาสนา
การแพทย์ดั้งเดิมเมียนมา (พม่า) กับพระพุทธศาสนา
การแพทย์ดั้งเดิมเมียนมา (พม่า) กับพระพุทธศาสนา
การแพทย์ดั้งเดิมเมียนมา (พม่า) กับพระพุทธศาสนา
การแพทย์ดั้งเดิมเมียนมา (พม่า) กับพระพุทธศาสนา

รายละเอียด

หนังสือการแพทย์ดั้งเดิมเมียนมา (พม่า) กับพระพุทธศาสนาเป็นการศึกษารวบรวมความรู้หลักการในพุทธศาสนาเพื่อใช้เป็นข้อมูลความรู้ในการสื่อสารสาธารณะ ให้เกิดการเรียนรู้บทบาทของพระพุทธศาสนาและการดูแลสุขภาพ โดยจะมุ่งเน้นสำรวจความเหมือนและต่างกันในการนำหลักแนวคิดจากพุทธศาสนามาใช้ในการแพทย์แบบดั้งเดิมของทั้งพม่าและแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งเป็นแนวทางให้กับแวดวงการแพทย์ดั้งเดิมของไทยในการเรียนรู้เข้าใจหลักการและแนวทางปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขว้างมากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  1 มี.ค. 2561
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  มูลนิธิสุขภาพไทย
ดาวน์โหลด (5.4 MB)