ประเภทสื่อ
การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)
การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)
17 ตุลาคม 2561
โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
1
ถูกแชร์ทั้งหมด
การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)
การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)
การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)
การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)
การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)
การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)

รายละเอียด

การสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่พลเมืองประชาธิปไตยควรเรียนรู้และทำความเข้าใจ เนื่องจากข้อมูลในโลกไซเบอร์ไม่ได้มีเพียงข่าวสาร ข้อเท็จจริง หรือเนื้อหาที่สร้างความบันเทิงเพียงด้านเดียว แต่ยังมีข้อมูลข่าวสารที่เต็มไปด้วยอคติและความรุนแรง พลเมืองประชาธิปไตยควรรู้เท่าทันสื่อ และเข้าใจผลกระทบการการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังที่มีต่อบุคคลและกลุ่มคนอื่นๆ ในมิติต่างๆ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างจากตนเองในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดทางการเมือง ชนชั้น ศาสนา เพศสภาพ เพื่อบรรลุความเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม เป็นผู้ที่เคารพสิทธิและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่หลากหลายได้อย่างรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น 

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  เท่าทันสื่อ ข้อมูลและดิจิทัล
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  17 ต.ค. 2561
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
ดาวน์โหลด (4.2 MB)