ประเภทสื่อ
การนวดในพระไตรปิฎกและสายธารแห่งการนวดไทย
การนวดในพระไตรปิฎกและสายธารแห่งการนวดไทย
1 มีนาคม 2561
โดย มูลนิธิสุขภาพไทย
0
ถูกแชร์ทั้งหมด
การนวดในพระไตรปิฎกและสายธารแห่งการนวดไทย
การนวดในพระไตรปิฎกและสายธารแห่งการนวดไทย
การนวดในพระไตรปิฎกและสายธารแห่งการนวดไทย
การนวดในพระไตรปิฎกและสายธารแห่งการนวดไทย
การนวดในพระไตรปิฎกและสายธารแห่งการนวดไทย
การนวดในพระไตรปิฎกและสายธารแห่งการนวดไทย

รายละเอียด

หนังสือการนวดในพระไตรปิฎกและสายธารแห่งการนวดไทยเล่มนี้เป็นการสืบค้น ประมวลหลักฐาน วิเคราะห์ บันทึกต่าง ที่เก่าแก่ในพระไตรปิฎกคัมภีร์ ที่ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างพระพุทธศาสนากับการแพทย์แผนไทยและการนวดไทย อีกทั้งการดูแลสุขภาพในทัศนะของพุทธศาสนาและเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์ สำหรับการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ พัฒนาภูมิปัญญาการนวดไทยต่อไป

เกี่ยวกับสื่อ

 • ประเด็นหลัก :
  สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • พื้นที่ :
  ไม่ระบุข้อมูล
 • ปี พ.ศ. :
  1 มี.ค. 2561
 • ประเภทสื่อ :
  หนังสือ
 • ภาคี :
  มูลนิธิสุขภาพไทย
ดาวน์โหลด (7.3 MB)