ภาคเหนือ

 • ระบบสื่อสุขภาวะ 773 พื้นที่, 9 จังหวัด
 • สุขภาวะทางปัญญา 53 พื้นที่, 7 จังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ระบบสื่อสุขภาวะ 858 พื้นที่, 20 จังหวัด
 • สุขภาวะทางปัญญา 90 พื้นที่, 17 จังหวัด

ภาคกลาง

 • ระบบสื่อสุขภาวะ 490 พื้นที่, 24 จังหวัด
 • สุขภาวะทางปัญญา 161 พื้นที่, 15 จังหวัด

ภาคใต้

 • ระบบสื่อสุขภาวะ 773 พื้นที่, 15 จังหวัด
 • สุขภาวะทางปัญญา 37 พื้นที่, 8 จังหวัด

ภาคตะวันออก

 • ระบบสื่อสุขภาวะ 171 พื้นที่, 7 จังหวัด
 • สุขภาวะทางปัญญา 22 พื้นที่, 3 จังหวัด

ภาคตะวันตก

 • ระบบสื่อสุขภาวะ 229 พื้นที่, 5 จังหวัด
 • สุขภาวะทางปัญญา 9 พื้นที่, 3 จังหวัด
all_summarize
กลุ่มโครงการ
สื่อโครงการ