ประเภทสื่อ
New Heart New World โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง
สื่อสร้างสรรค์ของภาคี จำนวนทั้งหมด 52 ข้อมูล

New Heart New World 2 ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

ในมุมมองของชาวทิเบตทุกชีวิตคือแม่ของเราและสิ่งนี้ได้สอนให้เรารู้จักถ่อมตน เห็นคุณค่าของผู้อื่นและทุกชีวิตมากขึ้น New Heart New World 2 ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่กับการละทิ้งบทบาทและตัวตนสู่การออกเดินทางแสวงบุญในประเทศทิเบต ด้วยการกราบอัษฎางคประดิษฐ์ไปตลอดทางจนถึงที่หมาย ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สอนให้รู้จักการละทิ้งตัวตนและเห็นคุณค่าของทุกชีวิตที่เป็นเพื่อนร่วมทางและเป็นครูทางธรรม รวมถึงยังเป็นแรงบันดาลใจที่นำไปสู่การค้นพบเส้นทางแห่งธรรมและชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยศรัทธาที่หล่อเลี้ยงชีวิต