ประเภทสื่อ
โครงการชุมชนแห่งการตื่นรู้
สื่อสร้างสรรค์ของภาคี จำนวนทั้งหมด 47 ข้อมูล

ศาสตร์พระราชาสู่หนึ่งเดียวกัน ตอนที่ 2 โดย ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ

ศาสตร์พระราชา สู่ความเป็นหนึ่งเดียว ด้วยการนำแนวคิดทางปรัชญา มาเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ และนำไปสู่การปฏิบัติ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บางครั้งสังคมนำมาใช้อย่างผิดหลักของปรัชญา เลยไม่ก่อให้เกิดปัญญาในบ้านเมือง แท้จริงแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการทำให้คนอยู่ดีมีกิน  แต่ไม่ใช่ให้รอแต่จะให้พออยู่พอกินด้วยการรอรัฐบาลสนับสนุน เราต้องเรียนรู้ในการใช้ชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเอง นำความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเศรษฐกิจตามกลไกของโลก  และสอดคล้องกับความเจริญของความคิดและจิตใจ เรียกว่าต้องมีการพัฒนาปรัชญาของแนวคิด และพัฒนาปัญญาของคนในชาติด้วย

ปีใหม่นี้ มาเลิกหลงทางกันเถอะ รัสรินทร์ เรืองบูรณะรัตน์

ที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาชีวิต เพื่อนร่วมทาง ผู้นำพาผู้คนให้ไปพบกับคำตอบที่ตัวเองตามหา ผ่านกระบวนการที่หลอมรวมกับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณภายในขัดเกลาตัวเองให้สงบสุขจากภายใน

ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากปัญหาในชีวิตรอบด้าน เป็นเหตุที่ผลักดันให้เธอเข้าสู่เส้นทางการเดินทางภายใน จนเกิดการตระหนักรู้ กลายเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง นำไปสู่การเข้าใจตนเองและผู้อื่น

การเข้าใจที่มาที่ไปของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานทางสายจิตวิญญาณ ที่เธอนำพาผู้คนให้ไปพบกับคำตอบที่ตัวเองตามหา ผ่านกระบวนการที่หลอมรวมกับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณภายในของเธอเอง ซึ่งเธอนิยามตัวเองว่าเป็น "เพื่อนร่วมทาง"

วิวัฒนาการจิตมนุษย์ โดย ดร.สุวินัย ภรณวลัย

ทีมงาน We Oneness ได้รับเกียรติและโอกาสไปเยี่ยมเยือนเรือนมหาเทพ เรือนไม้ปฏิบัติภาวนาของท่านอาจารย์ ดร.สุวินัย ภรณวลัย ท่านเคยเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์บูรณาการศาสตร์และภูมิปัญญาโบราณ (CID) เป็นผู้ก่อตั้งชมรมมังกรธรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในแนวทางบูรณาการสู่สังคม เขียนหนังสือชุดไตรภาค "บันทึกเนตรฟ้าใจวารี" ที่บันทึกประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของตัวเองในช่วงยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา และเขียนหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาจิตวิญญาณและมิติภายในที่ลึกซึ้งอีกมากมายหลายเล่ม รวมถึงหนังสือ “มูซาชิฉบับท่าพระจันทร์” อันลือลั่น

 

ศาสตร์พระราชาสู่หนึ่งเดียวกัน โดย ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ  ได้สะท้อนแนวคิดศาสตร์แห่งปรัชญา ควรมีพื้นฐานมาจากปรัชญา “ปรัชญา” เป็นภาษาสันสกฤตมีความหมายเดียวกันกับ “ปัญญา” ในภาษาบาลี  ศาสตร์พระราชาสู่ความเป็นหนึ่งเดียว ไม่ได้หมายความว่าทำตาม ๆ กันไป  แต่ต้องมีพื้นฐานมาจากแนวคิดมาจากปรัชญา คือ รู้ถึงความจริง รู้ว่าความจริงกับความเท็จต่างกันอย่างไร  และเรามีการคัดเลือกความจริงที่ถูกต้องมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระราชา หมายถึงการรู้ถึงแก่นแท้ของความพอประมาณ, ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี แล้วการเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ การประสานกันทุกฝ่ายเพื่อนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่ชีวิต

ชีวิต และปรัชญา โดย ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ

เดินสู่หนึ่งเดียวกัน กับ อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์

วิทยาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิญญาณ สู่หนึ่งเดียวกัน