ประเภทสื่อ
แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
สื่อสร้างสรรค์ของภาคี จำนวนทั้งหมด 250 ข้อมูล

ปิดเทอม สร้างสรรค์ รัก ผูกพัน ศรัทธา

กิจจกรรมค่ายครอบครัวสุขสันต์ สร้างสุขในชุมชน ภายใต้ การดำเนินงานของกลุ่มละครมาหยา แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ดำเนินการจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ รัก ผูกพันธ์ ศรัทธา เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2563 ณ หาดทุ่งทะเล อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

ผลการดำเนินกิจกรรม

-เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอมของกลุ่มคนสองวัย เด็กและผู้สูงอายุ

-เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างปราชญ์ท้องถิ่นกับเยาวชน

-เกิดผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ชุมชน

-เกิดช่องทางในการสื่อสารที่บอกเล่าประวัติศาสตร์

-เกิดการแลกเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้ในต่างชุมชนที่เป็นต้นแบบด้านวิสาหกิจชุมชน

โคกสลุง รักษาอดีตด้วยอนาคต

โคกสลุง เผชิญวิกฤตหลายครั้ง ทั้งจากการวางผังเมืองที่กำหนดให้โคกสลุงเป็นเขตอุตสาหกรรม การสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่สร้างความกังวลสู่คนในชุมชนชาวไทยเบิ้ง ด้วยเกรงว่าวัฒนธธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อาจสูญหาย หรือกระทั่งถูกลืม อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าของชุมชนไปตลอดกาล

แต่คนไทยเบิ้งหาใช่ยอมศิโรราบ พวกเขาต่อสู้อย่างชาญฉลาด ผ่านการนำวัฒนธรรมมาเป็นทุนในการต่อรองกับภาครัฐ กระทั่งสามารถเปลี่ยนผังเมืองของประเทศได้ จากชุมชนที่เคยถูกหมายตาให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม เป็นแหล่งถลุงแร่ บัดนี้โคกสลุงคือ ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์