ประเภทสื่อ
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
สื่อสร้างสรรค์ของภาคี จำนวนทั้งหมด 198 ข้อมูล

เปิด 108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาส ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

แก่นสาระและสุนทรียภาพหนังสือเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็กและสังคมไทย

โครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2559

คลิปวิดีโอนำเสนอภาพรวมและความสำเร็จที่ผ่านมาตลอด 3 ปีแรกของโครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์อ่านสร้างสุข โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. นำการอ่านเข้าสู่สถานศึกษา เป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตสุขภาวะให้กับทั้งครู พ่อแม่ ชุมชน และเด็ก ๆ นำสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งผลสัมฤทธิ์การเรียนที่สูงขึ้น การลดปัญหาการติดเกม เยาวชนรักการอ่านมากขึ้น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดกิจกรรมจิตอาสา เด็ก ๆ กลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากผลสำเร็จจึงสานต่อสู่โครงการอ่านสร้างสุขสู่สถานศึกษาต้นแบบ 5 จังหวัดชายแดนใต้และกรุงเทพมหานคร

มหัศจรรย์การอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้สู่มหานครแห่งการอ่าน อุบลราชธานี

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมโซน“มหัศจรรย์การอ่านเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย” ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้สู่มหานครแห่งการอ่าน อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 "๑๐ ปี อุบล คนมักอ่าน" ระหว่างวันที่ 11 – 19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ สุนีย์ทาว์เวอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี บริษัท แปลน ฟอร์คิดส์ จำกัด และภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นการร่วมจัดกิจกรรมสำคัญเวทีภูมิภาคครั้งแรกเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการรักการอ่านตั้งแต่เด็กปฐมวัย

มหกรรมพลังอ่านชายแดนใต้

สถานการณ์การอ่าน Thailand 4.0

งูใหญ่ ผู้ซื่อสัตย์

นกพิราบ ผู้เสียสละ