ประเภทสื่อ
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย)
สื่อสร้างสรรค์ของภาคี จำนวนทั้งหมด 271 ข้อมูล

รู้เท่าทันข่าว : ตอนที่ 5 กลุ่มแชท แหล่งเพาะพันธุ์ข่าวปลอม

รู้เท่าทันข่าว : ตอนที่ 2 เรื่องจริงเกี่ยวกับข่าวปลอม และการรู้เท่าทัน