ประเภทสื่อ
ภาคีสร้างสรรค์
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2542 เกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อแม่กลุ่มหนึ่งที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาซึ่งใช้ชื่อว่า “ชมรมพ่อแม่” จากนั้นจึงพัฒนาเติบโตมาเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีเป้าหมายชัดเจน คือ “เพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวไทย”

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีบทบาทในการประสานและสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้นทั้งในบุคคล ชุมชน และสังคม ด้วยการนำเสนอกระบวนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเรียกร้องต่อรองสิทธิอันพึงมีของครอบครัว  พันธกิจที่สำคัญของเราคือ ส่งเสริมให้พ่อแม่ชั้นกลางใช้โอกาสเป็นพ่อแม่ของตนอย่างมีคุณค่า เพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ให้ประสบผลสำเร็จนั่นคือหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่นั่นเอง

สื่อเด็กสร้างสุข

สื่อเด็กสร้างสุข

"สื่อเด็กสร้างสุข" ที่รวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับการสร้างสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ กายใจ สังคม ปัญญา ให้แก่เด็ก ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กในวัย 0-12 ปี ผ่านการรวบรวมองค์ความรู้จากองค์กรต่างๆ ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาสุขภาวะเด็กด้วยแนวคิด 3 ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะการสร้างสรรค์ และการรู้เท่าทันสื่อให้กับทุกคนในครอบครัว ทั้งเด็กๆ พ่อแม่  

ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก

 

สื่อเด็กสร้างสุข เป็นหนึ่งในโครงการดีๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนระบบสื่อและวีถีสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Spark U ปลุกใจเมือง

Spark U ปลุกใจเมือง

โครงการ Spark U : ปลุกใจเมือง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนกระบวนการสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยใช้ยุทธศาสตร์เมือง 3 ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชน ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสร้างการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ เป็นนักสื่อสารสุขภาวะ เท่าทันสื่อ รวมถึงการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะได้อย่างมีพลัง โดยมีภาคีเครือข่าย 3 ภูมิภาคร่วมขับเคลื่อนสร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์ตามบริบทของแต่ละพื้นที่  มีศูนย์กลางขับเคลื่อนงานในแต่ละภาค  โดยภาคเหนือ มีจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ขับเคลื่อน ภาคใต้ มีจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ศูนย์กลางขับเคลื่อนงาน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ศูนย์กลางขับเคลื่อน เพื่อร่วมกันขยายพื้นที่สร้างสรรค์สุขภาวะให้ครอบคลุมทั้งระดับภูมิภาคต่อไป

CreativeMOVE

CreativeMOVE

องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE ก่อตั้งในปี 2555 โดย เอซ ธนบูรณ์ สมบูรณ์ (ผู้ก่อตั้ง PORTFOLIOS*NET เครือข่ายนักสร้างสรรค์และนักออกแบบ สมาชิก 26,000+ คน และผู้ก่อตั้งร่วม SiamArsa เครือข่ายอาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย สมาชิกอาสาสมัคร 167,000+ คน) โดย CreativeMOVE เป็นองค์กรที่ดำเนินการในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งเป้าหมายในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และศิลปะ เพื่อขับเคลื่อนปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ปัจจุบัน CreativeMOVE ให้บริการด้านการวิจัยและออกแบบพัฒนานวัตกรรมสังคม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ กิจกรรม โครงการ แคมเปญรณรงค์ กิจกรรม CSR ฯลฯ และ CreativeMOVE ยังให้บริการด้านสื่อสารกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรด้านสังคมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น Greenpeace, WWF, UNICEF, OXFAM, World Bank, UNAIDS, ChangeFusion, ททท., สสส., กพ., ปปช, สมัชชาสุขภาพ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ThaiPBS, เครือข่ายจิตอาสา, Volunteer Spirit, มูลนิธิเพื่อคนไทย, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, สภากาชาดไทย, มะเร็งวิทยสมาคมแห่งประเทศไทย, iCare (Magnolia), Mitr Phol, Google, Sansiri, SCG, SCB, MBK Group, TOMS, Ogilvy, LOWE และ McCann เป็นต้น

มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

มีเป้าหมายในการทำงาน เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สู่สังคม ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด การรู้เท่าทัน และส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กเยาวชน และสร้างภูมิคุ้มกันผลักดันให้เกิดการจัดสภาพแวดล้อมลดสภาวะเสี่ยงรอบตัวเด็กเยาวชน ได้ดำเนินงานสู่ยุทธศาสตร์ร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งมีแนวความคิดการทำงานเชิงลึกเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำเป็นต้องมองปัญหาอย่างเป็นองค์รวม การทำงานต้องเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด ปฏิบัติ ให้มองเห็นสภาพปัญหาและเกิดปัญญาในการแก้ไขป้องกัน ทั้งในระดับตนเองและกลไกลทางสังคม กิจกรรมจึงต้องมีกระบวนการที่หลากหลายเพื่อเสริมพลังด้านบวกให้เด็กเยาวชน มุ่งการดำเนินการสู่ตัวเด็ก รวมถึงผู้ใหญ่และสังคมรอบๆ ตัวเด็กได้มีส่วนในการร่วมพัฒนา โดยนำพลังเด็กเยาวชนร่วมขับเคลื่อน และเชื่อมั่นในศักยภาพเด็กเยาวชน สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งดีงาม ให้กับตนเอง เพื่อน ครอบครัว ชุมชน สังคม โดยองค์กรมีแนวทางพัฒนาและปกป้องเด็กเยาวชน ลดปัจจัยเสี่ยง คือ

1. จัดกระบวนการกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะชีวิต ด้านทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ
2. ส่งเสริมศักยภาพเด็กเยาวชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม ด้านพฤติกรรมภายนอก โดยเพิ่มแรงเสริมด้านบวกกระตุ้นความสามารถทางสังคม
3. จัดสภาพแวดล้อมรอบตัว เด็กเยาวชน ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง เชื่อมประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
4. สร้างช่องทางใหม่ มีทางเลือกที่หลากหลาย ส่งเสริมทำกิจกรรมและสื่อสร้างสรรค์
5. ปกป้องเด็กเยาวชน ลดการเข้าถึง แหล่งอโคจร แหล่งอบายมุข พนัน ยาเสพย์ติด และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การคุกคามและความรุนแรงทางเพศ

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กเยาวชน (สสดย.)

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กเยาวชน (สสดย.)

“สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)” เกิดจากการรวมตัวกันของนักวิชาการ องค์การทำงานด้านเด็ก และนักจัดรายการวิทยุสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่เห็นความสำคัญของช่องทางในการนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ที่หลากหลายในรูปแบบของเครือข่าย โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว, โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว, แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้งเป็น "ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว" ในเบื้องต้น โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดพื้นที่สื่อวิทยุที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวเพิ่มขึ้น รวมถึงเกิดการพัฒนาคุณภาพสื่อวิทยุสำหรับเด็กให้เหมาะสมกับความต้องการในการเรียนรู้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสุขภาวะของเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัย

ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมฯ และดำเนินการรวบรวมสมาชิกเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นสมาคมวิทยุเด็กฯ ต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี เป็นประธาน โดยชมรมวิทยุเด็กฯ จะเป็นฐานกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็ก และเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เช่น นิทาน เพลงเด็ก รายการวิทยุต้นแบบเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็ก เป็นต้น


ต่อมาได้จดทะเบียนเป็น "สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)" เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการทำงานที่มีเป้าหมายกว้างขึ้นในเรื่องสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อใหม่ เพื่อเป็นองค์กรนำในการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตรายการวิทยุ และส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสื่อสร้างสรรค์ทุกประเภท เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ตามช่วงวัยและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะ