ประเภทสื่อ
ภาคีสร้างสรรค์
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2542 เกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อแม่กลุ่มหนึ่งที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาซึ่งใช้ชื่อว่า “ชมรมพ่อแม่” จากนั้นจึงพัฒนาเติบโตมาเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีเป้าหมายชัดเจน คือ “เพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวไทย”

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีบทบาทในการประสานและสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้นทั้งในบุคคล ชุมชน และสังคม ด้วยการนำเสนอกระบวนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเรียกร้องต่อรองสิทธิอันพึงมีของครอบครัว  พันธกิจที่สำคัญของเราคือ ส่งเสริมให้พ่อแม่ชั้นกลางใช้โอกาสเป็นพ่อแม่ของตนอย่างมีคุณค่า เพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ให้ประสบผลสำเร็จนั่นคือหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่นั่นเอง

สื่อเด็กสร้างสุข

สื่อเด็กสร้างสุข

"สื่อเด็กสร้างสุข" ที่รวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับการสร้างสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ กายใจ สังคม ปัญญา ให้แก่เด็ก ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กในวัย 0-12 ปี ผ่านการรวบรวมองค์ความรู้จากองค์กรต่างๆ ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาสุขภาวะเด็กด้วยแนวคิด 3 ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะการสร้างสรรค์ และการรู้เท่าทันสื่อให้กับทุกคนในครอบครัว ทั้งเด็กๆ พ่อแม่  

ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก

 

สื่อเด็กสร้างสุข เป็นหนึ่งในโครงการดีๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนระบบสื่อและวีถีสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา

มูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา (พชภ.) เริ่มด้วยโครงการสำรวจข้อมูลทางสังคมเศรษฐกิจเบื้องต้น ในพื้นที่ต้นน้ำแม่จัน-แม่สลอง ตั้งแต่ พ.ศ.2528-ต้นปี 2529 ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาท้องถิ่นไทย-แคนาดา (LDAP) ซึ่งมีคุณอเนก นาคะบุตร เป็นผู้ประสานงาน คณะสำรวจ ประกอบด้วย คุณธนูชัย ดีเทศน์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาบ้านปางสา เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยผู้นำในกลุ่มปางสา ครู ศศช. กลุ่มปางสา นักวิจัยจากศูนย์วิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ ร่วมกันสำรวจ โดยเลือก 10 หมู่บ้านที่พร้อมจะร่วมกันทำงาน ข้อมูลจากการสำรวจได้นำมาเขียนโครงการการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ซึ่งเป็นโครงการระยะที่หนึ่ง 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.2529-2532 ใช้ทุน LDAP เน้นงานการสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานถาวร การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารและการส่งเสริมสิทธิหน้าที่ประชาชนที่ดี โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการชาวเขาจังหวัดเชียงราย ให้เข้าดำเนินงานพื้นที่ได้ ซึ่งมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย เป็นกำลังหลักในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตร ศศช. และใช้หลักสูตร ศศช. เป็นแนวทางหลักในการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กเยาวชน (สสดย.)

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กเยาวชน (สสดย.)

“สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)” เกิดจากการรวมตัวกันของนักวิชาการ องค์การทำงานด้านเด็ก และนักจัดรายการวิทยุสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่เห็นความสำคัญของช่องทางในการนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ที่หลากหลายในรูปแบบของเครือข่าย โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว, โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพรายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว, แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้งเป็น "ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว" ในเบื้องต้น โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดพื้นที่สื่อวิทยุที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวเพิ่มขึ้น รวมถึงเกิดการพัฒนาคุณภาพสื่อวิทยุสำหรับเด็กให้เหมาะสมกับความต้องการในการเรียนรู้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสุขภาวะของเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัย

ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมฯ และดำเนินการรวบรวมสมาชิกเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นสมาคมวิทยุเด็กฯ ต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์จุมพล รอดคำดี เป็นประธาน โดยชมรมวิทยุเด็กฯ จะเป็นฐานกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็ก และเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เช่น นิทาน เพลงเด็ก รายการวิทยุต้นแบบเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็ก เป็นต้น


ต่อมาได้จดทะเบียนเป็น "สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)" เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการทำงานที่มีเป้าหมายกว้างขึ้นในเรื่องสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อใหม่ เพื่อเป็นองค์กรนำในการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตรายการวิทยุ และส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสื่อสร้างสรรค์ทุกประเภท เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ตามช่วงวัยและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะ

We are Happy(ศพด.)

We are Happy(ศพด.)

Wearehappy มุ่งมั่นทำโครงการดี ๆมาตั้งแต่ 2548 เราได้สร้างความสุข เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และหวังให้ทุกคนร่วมกันทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคมที่น่าอยู่ ด้วยพลังของความเชื่อที่ว่า “หากเราเริ่มต้นทุกอย่างด้วยความสุข สอนให้คนอื่นรู้จักแบ่งปัน และส่งต่อความดีไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงิน แค่ให้เวลา รอยยิ้ม พูดคุยถึงเรื่องราวดี ๆ เท่านี้สังคมก็ดีขึ้นได้แล้ว ก่อนที่จะคิดว่าได้ให้อะไรกับสังคม เราต้องคิดว่าสังคมให้อะไรเรามาแล้วบ้าง ฉะนั้นการให้โอกาส ความเป็นมิตร ความจริงใจ คือสิ่งที่เราอยากส่งต่อไปให้กับทุกคน แต่ก็ต้องอยู่บนกติกาที่ว่า ได้รับแล้วต้องแสดงออกด้วยการขอบคุณและเรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม”

CreativeMOVE

CreativeMOVE

องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE ก่อตั้งในปี 2555 โดย เอซ ธนบูรณ์ สมบูรณ์ (ผู้ก่อตั้ง PORTFOLIOS*NET เครือข่ายนักสร้างสรรค์และนักออกแบบ สมาชิก 26,000+ คน และผู้ก่อตั้งร่วม SiamArsa เครือข่ายอาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทย สมาชิกอาสาสมัคร 167,000+ คน) โดย CreativeMOVE เป็นองค์กรที่ดำเนินการในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งเป้าหมายในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และศิลปะ เพื่อขับเคลื่อนปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ปัจจุบัน CreativeMOVE ให้บริการด้านการวิจัยและออกแบบพัฒนานวัตกรรมสังคม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ กิจกรรม โครงการ แคมเปญรณรงค์ กิจกรรม CSR ฯลฯ และ CreativeMOVE ยังให้บริการด้านสื่อสารกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรด้านสังคมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น Greenpeace, WWF, UNICEF, OXFAM, World Bank, UNAIDS, ChangeFusion, ททท., สสส., กพ., ปปช, สมัชชาสุขภาพ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, ThaiPBS, เครือข่ายจิตอาสา, Volunteer Spirit, มูลนิธิเพื่อคนไทย, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ, สภากาชาดไทย, มะเร็งวิทยสมาคมแห่งประเทศไทย, iCare (Magnolia), Mitr Phol, Google, Sansiri, SCG, SCB, MBK Group, TOMS, Ogilvy, LOWE และ McCann เป็นต้น

โครงการอยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข (บ.ชีวามิตร)

โครงการอยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข (บ.ชีวามิตร)

บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้จดทะเบียนในฐานะ วิสาหกิจเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 โดยมุ่งมั่นจัดกิจกรรมอบรมเผยแพร่ความรู้ และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของยุคสมัย พร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยทางสังคมในเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

นอกจากนั้น ชีวามิตรยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ด้วยการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ และบริการสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ ให้เกิดคุณภาพชีวิตระยะสุดท้ายได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อชีวิตปลายทางที่มีทางเลือกอย่าง เหมาะสม พอดี สมศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์สำหรับทุกคนในทุกมิติ